2018-prognose: Driftsresultat 11-12 mia. kr. mindre end sidste år

2018 har budt på et meget stort fald i landbrugets indkomst, og der forventes nu et underskud på driftsresultatet efter ejerløn på mellem 6,4 og 7,4 mia. kr.

Den dybe lavkonjunktur i landbruget i år står i skærende kontrast til sidste år, der endte med et overskud til landmændene på 4,8 mia. kr.

En ny prognose fra Seges forudsiger at 2018 vil ende på et underskud på driftsresultatet efter ejerløn på mellem 6,4 og 7,4 mia. kr. og altså et sted mellem 11,2 og 12,2 mia. kr. mindre end sidste år.

Underskuddet er det største siden finanskrisen i 2008 og 2009.

"2018 vil gå over i historien som et år med ekstrem tørke, som påfører landbruget meget store underskud", siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef i Seges.

Tørkens effekter rækker ind i 2019, og selvom prognosen indeholder en forventning om et ”normalt” udbytte-år, ventes også et underskud for hele landbruget næste år i niveauet 2-4 mia. kr.

Svineproducenter taber fem årslønninger

Der er stor spredning i landbrugsvirksomhedernes indtjening og stor forskel på, hvordan det enkelte land-brug bliver berørt af tørken, men alle driftsgrene er ramt. Således ventes en gennemsnitlig planteproducent at tabe 410.000-620.000 kr., mens en gennemsnitlig mælkeproducent ventes at tabe 10.000-330.000 kr.

Det største underskud ventes dog hos svineproducenterne.

"Svineproducenterne bliver ramt af en kombination af lave afregningspriser, lave udbytter og høje foderom-kostninger. En gennemsnitlig svinebedrift står til at tabe 1,6-1,9 mio. kr. alene i 2018. Det svarer nogenlunde til fem årslønninger for landmanden", siger Klaus Kaiser.

Folketinget og to af landbrugets andelsselskaber har vedtaget ekstraordinære tiltag for at afbøde effekterne af tørken. Effekten af de samlede tiltag beløber sig til ca. 642 mio. kr., hvoraf Arlas ekstraordinære udlodning af overskud vejer tungest.

"Landbruget er vant til konjunkturudsving, men den aktuelle nedtur ligger langt ud over, hvad der er normalt. Derfor har Folketinget og andelsselskaberne også vedtaget ekstraordinære tiltag. Det er selvfølgelig positivt, men alle tørketiltagene tilsammen kompenserer kun for godt 10 procent af det samlede tørketab. Så tilbage står, at det stadig er to meget barske år for landmændene", siger Klaus Kaiser.

Fald i investeringer

Af Seges prognose fremgår det endvidere, at det store underskud i 2018 og 2019 vil medføre et fald i inve-steringerne på 2-3 mia. kr. Dermed kommer investeringerne ned på et niveau, der ligger ca. 20 procent lavere end de seneste 10 års gennemsnitlige investeringsniveau. Især i 2019 vil det lave investeringsniveau slå igennem.

Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, konstaterer, at de store underskud i 2018 og 2019 har gjort landbruget mere sårbart.

"Med de udsigter, vi står overfor, er det afgørende, at vores politikere er med på, at gøre det smidigt og at-traktivt at være landmand i Danmark. Vi står stadig med en række begrænsninger som datotyranni, konkur-renceforvridende skatter og afgifter samt meget andet, der bør være politisk fokus på".

Tørken koster mælkeproducenterne dyrt

Driftsresultat efter ejerløn forventes for alle mælkeproducenter at ligge mellem -10.000 kr. og -330.000 kr., hvilket er cirka 800.000 kr. lavere end i 2017. Prognosen for 2019 forventer et resultat på mellem -440.000 kr. og 400.000 kr. efter ejerløn mv.

De konventionelle mælkeproducenter forventes at få et driftsresultat efter ejerløn mv. på mellem 10.000 kr. og -330.000 kr. i 2018, hvilket er ca. 750.000 kr. lavere end i 2017.

Den konventionelle mælkepris forventes ca. 7 øre lavere pr. kg i 2018 end i 2017 inkl. Arlas ekstraordinære efterbetaling af konsolide-ringsmidler. Det medfører et fald i driftsresutatet på 150.000 kr., mens tørken i 2018 forventes at påvirke driftsresultatet med ca. -600.000 kr.

De økologiske mælkeproducenter forventes at få et driftsresultat efter ejerløn mv. på mellem -80.000 kr. og -350.000 kr., hvilket er ca. 1,2 mio. kr. lavere end i 2017. Den økologiske mælkepris forventes ca. 21 øre lavere pr. kg i 2018 end i 2017 inkl. Arlas ekstraordinære efterbetaling. Det medfører et fald i driftsre-sultatet på knap 400.000 kr., mens tørken i 2018 forventes at påvirke driftsresultatet negativt med ca. 800.000 kr.

Markedspriserne på mejeriprodukter er meget følsomme overfor selv små udsving i balancen mellem produktion og efterspørgsel. Der forventes en nogenlunde flad prisudvikling i resten af 2018 – dog med mindre udsving omkring det aktuelle prisniveau. I prognosen for 2019 er der forudsat et mindre prisfald på mælk, som følge af forventning om øget indvejning af mælk, når virkningen af tørken ophører.

Svineproducenterne ramt af ”Den perfekte storm”

I første halvdel af 2018 har svineproducenterne oplevet drastisk faldende svinepriser. De høje svinepriser og lave foderpriser i 2017 har medvirket til en større global produktion af svinekød, hvorved forholdet mel-lem udbud og efterspørgsel er tippet til ugunst for svineproducenterne. Svinepriserne forventes nu at ligge betydeligt under priserne i et ”normalår” i 2018 og 2019.

Oven i prisfald på svinekød rammes svineproducenterne af tørken, der betyder lavere produktion af eget foder, som skal suppleres med yderligere indkøb. I tillæg til dette har de reducerede høstudbytter flere ste-der i verden betydet, at priserne på korn er steget, hvilket medfører højere foderomkostninger.

Et lille lys-punkt er, at finansieringsomkostningerne fortsat er uændrede til svagt faldende i 2018. Den gennemsnitlige svineproducent har udsigt til et driftsresultat efter ejerløn mv. mellem ca. -1,6 og -1,9 mio kr. i 2018 og mellem -350.000 og -950.000 kr. i 2019.

Smågriseproducenternes resultat efter ejerløn falder fra 2.451.000 kr. i 2017 til et resultat i intervallet ca. -1,5 mio. kr. og -1,9 mio. kr. i 2018. I 2019 forventes underskuddet reduceret til et sted mellem ca. 0,5 og 1,3 mio. kr.

Slagtesvineproducenterne forventes at opnå et resultat efter ejerløn mv. på mellem ca. –1,2 og -1,4 mio. kr. i 2018, mod et positivt resultat 505.000 kr. i 2017. I 2019 forventes resultatet efter ejerløn mv. at ligge mel-lem ca. 130.000 kr. og -250.000 kr. Der er naturlig usikkerhed om prognosen for svineprisen i især 2019. Det skal der tages højde for i den økonomiske styring af bedriften, herunder ved budgetlægning.

Planteavl hårdt ramt

En gennemsnitlig heltidsplanteavlsbedrift i 2018 forventes at realisere et stort negativt driftsresultat efter ejerløn mv. på mellem 410.000 og 620.000 kr. Det er et fald i indtjeningen i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. i forhold til resultatet på -38.000 kr. i 2017.

Prognosen indikerer et driftsresultat efter ejerløn mv. i 2019 mellem 20.000 og -380.000 kr. Det kraftige fald i driftsresultatet i 2018 skyldes det forventede store fald i udbytter fra både korn, frø, raps og kartofler efter den historisk hårde tørke hen over sommeren. Hertil kommer en markant ændret afgrødefordeling med flere vårafgrøder i 2018 på grund af det våde efterår i 2017, der har forøget udbyttenedgangen.

Ved vurdering af driftsresultatet skal man være opmærksom på, at dette skal dække ejerens egen arbejdsindsats og forrentning af egenkapitalen. Ved vurdering af driftsresultat efter ejerløn mv. skal dette dække forrentning af egenkapitalen.

For en gennemsnitlig heltidsplanteavlsbedrift vil indtjeningen i 2018 hverken dække ejerens løn eller forrentning af egenkapitalen. I 2019 vil ejerens løn delvis være dækket, mens der ikke er forrentning af egenkapitalen. Der er naturlig usikkerhed om prognosen for afgrødepriserne i især 2019. Det skal der tages højde for i den økonomiske styring af bedriften, herunder ved budgetlægning.

 

Faktaboks

Prognoser for landbrugets priser og indkomster udarbejdes af SEGES, Landbrug & Fødevarer.Indkomstprognoserne udgives tre gange om året, og udkommer næste gang i februar 2019.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle