Betalt indhold af Landbrug & Fødevarer

Anders’ sag kom også andre landmænd til gode

”Jeg tænkte, at det måtte være løgn! Det kan jo ikke passe at sådan en lille forseelse, som jeg ikke selv syntes jeg var skyld i, og for 0,37 ha - at det kunne koste 116.000 kr.”, siger Anders Dyrberg.

Anders Dyrberg fik i december 2019 besøg af Landbrugsstyrelsens kontrollører. Da de undersøgte hans marker, fandt de tre steder på i alt 0,37 ha som var pløjet i strid med Naturbeskyttelsesloven § 3. Det udløste en regning på 116.000 kr.

Helle Borum fra SAGRO hørte om Anders’ sag via Herning Ikast Landboforening. Hun kontaktede Anders, og efterfølgende Helle Guldbrandt Lachmann fra Landbrug & Fødevarer, der tog Anders’ sag med i dialogen med Landbrugsstyrelsen om deres tilgang til KO-sanktioner på § 3-arealer.

Efter en konstruktiv dialog, endte Landbrugsstyrelsen med at give Landbrug & Fødevarer ret på en række punkter og 11. november 2020, blev Anders Dyrbergs sag frafaldet og summen på de 116.000 kr. tilbagebetalt.

”Så sent som i går fik jeg bekræftet, via styrelsen, at de har genoptaget og frafaldet yderligere 17 lignende sager” fortæller jurist Helle Guldbrandt Lachmann, fra Landbrug & Fødevarer.

Sponsoreret Landbrug & Fødevarer

Faktaboks

Hvad er krydsoverensstemmelse?

I forbindelse med reformen af EU's landbrugspolitik i 2005 blev det vedtaget, at der skal være sammenhæng (deraf navnet overensstemmelse) mellem udbetaling af støtte til landbrugere og deres ansvar for 1) miljø, klimaforandring og god landbrugs- og miljømæssig stand for jord (GLM), 2) sundhed og 3) dyrevelfærd. Støttemodtagere skal derfor overholde en række krav om KO (krydsoverensstemmelse) inden for de tre områder for at få den fulde støtte udbetalt.

Reglerne om KO gælder for landbrugere, der modtager støtte under de direkte støtteordninger og for landbrugere, der modtager støtte efter visse tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet.

KO-systemet har ophæng i EU-regler og der er 103 KO-krav. De EU-retslige bestemmelser, der skal være omfattet af KO, fremgår af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik, bilag II. Bilaget henviser til artikler i forordninger og direktiver samt en række normer om god landbrugs- og miljømæssig stand for jord (GLM), som skal være omfattet af KO.

Landbrugsstyrelsen har ansvaret for at organisere og udføre KO-kontrol i Danmark. De skal hvert år jf. EU-reglerne kontrollere mindst 1 % af de landbrugere, der modtager henholdsvis direkte støtte eller støtte efter de støtteordninger under landdistriktsprogrammet.

Baggrund

  • Det er fuglebeskyttelsen der er omdrejningspunktet for KO-kravet på § 3-arealer. Danmark har bl.a. implementeret fuglebeskyttelsen gennem Naturbeskyttelseslovens § 3.
  • Fuglebeskyttelsesdirektivet fastlægger, at levesteder for fugle skal beskyttes - både indenfor og udenfor Natura 2000 områderne.
  • EU-Kommissionen påpegede i nov. 2017 under en revision, at Danmark ikke i tilstrækkelig grad har gennemført krydsoverensstemmelse på den lovgivning, der implementerer Fuglebeskyttelsesdirektivet i dansk ret.
  • Indtil da var der nemlig kun pålagt KO på levesteder inden for Natura 2000 områderne i Danmark
  • Fra 2. maj 2018 blev KO-fuglebeskyttelsen udvidet til at gælde- ikke alene inden for Natura 2000, men nu på alle § 3 områder (beskyttelsen efter Naturbeskyttelseslovens § 3 gælder for søer og vandløb samt heder, moser og lignende, strandenge og strandsumpe samt ferske enge og biologiske overdrev. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af de beskyttede naturtyper).
  • Primo november 2020 foretog Landbrugsstyrelsen en lempende praksisændring, der udover at anlægge mere proportionelle vurderinger i alle sager, også betyder at der gælder en skæringsdato d. 2/5-2018 ift. overtrædelser uden for Natura 2000. Tilstandsændringer, der er gennemført før 2/5-2018, KO-sanktioneres ikke, hvilket følger af, at der ikke før 2/5-2018 var hjemmel hertil.
  • Hvis førstegangsovertrædelsen, dvs. den oprindelige tilstandsændring er foretaget efter 2/5-2018, skal landbruger være opmærksom på, at der kan KO-sanktioneres for den oprindelige tilstandsændring uanset at det beskyttede område er reetableret, men bedømmelsen er potentielt mildere, hvis området allerede er reetableret.
  • Praksisændringen gælder alene i forhold til KO. Alle overtrædelser af § 3 (uden- og inden for Natura 2000 og uanset dato mv.) vil være ulovligt i forhold til national lovgivning og kan blive kontrolleret og sanktioneret efter naturbeskyttelsesloven.

Emneord

sponsoreret , Landbrug & Fødevarer , krydsoverensstemmelse , naturbeskyttelsesloven , overtrædelse , juridisk hjælp

Forsiden lige nu