Bell og Dithane bliver for dyre

Øget brug af triazoler i hvede ventes at øge risikoen for, at Septoria bliver resistent.

Bell er et af de seneste års mest anvendte svampemidler til akssprøjtning i hvede, ofte anvendt i blanding med Comet, men med de nye pesticidafgifter vil blandingen Proline+Rubric blive billigere til samme formål, og Proline vil desuden forøge sin markedsandel generelt i hvede efter hvede ved reduceret jordbehandling i kraft af sin effekt mod hvedebladplet.

Det forudser Videncentret Planteproduktion i en beregning af pesticidafgifternes konsekvenser. Men også her rummer udskiftningen af midler en forøget risiko for udvikling af resistens.

Øget risiko i svampe

"Ved at erstatte Bell+Comet med Proline+Rubric vil der i meget stort omfang kun blive anvendt triazoler ved bekæmpelse af Septoria, hvilket vil øge risikoen for resistensudvikling hos Septoria mod triazoler," siger landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen.

"Motivationen for at tænke på en anti-resistensstrategi ved svampesprøjtning vil være mindre end for ukrudt, da svampe - i modsætning til ukrudt - spredes over meget store afstande, og landmanden bliver derfor ikke "belønnet" for at vælge et dyrere middel for at praktisere en anti-resistensstrategi."

I hvede ventes det desuden, at højere afgift på Tern vil forrykke brugen af meldugmidler over på Flexity, hvilket vil forøge risikoen for resistens hos meldug over for Flexity.

Uændret i raps

I de øvrige kornarter bruges flere forskellige svampemidler end i hvede, og her vil middelvalget blive ændret i mindre omfang, forudser Ghita Cordsen Nielsen.

Raps hører til de få afgrøder, hvor middelvalget og forbruget af svampe- og vækstreguleringsmidler ikke ventes at ændre sig væsentligt. Men mod glimmerbøsser vil Mavrik blive meget dyr som supplement til Biscaya, men her bliver det nye middel, Avaunt, muligvis en ny løsning.

I kartofler ventes afgifterne at forøge prisen på skimmelmidlet Dithane så meget, at en stor del af forbruget vil gå over på Ranman og Revus. Tabet vil være størst på de bedrifter, hvor man hidtil har anvendt Dithane mod skimmel.

Den højere pris på Bell vil efter beregningen få yderligere konsekvenser, nemlig i alm. rajgræs, hvor Bell i stort omfang vil blive erstattet af Folicur/Orius mod blandt andet rust. I marker med kraftige rustangreb giver Bell dog ifølge forsøgene det højeste nettomerudbytte af de to løsninger.

Vækstregulering.

CCC-midlerne, som primært bruges til vækstregulering i korn, ventes at stige betydeligt i pris, og i lyset af, at der generelt undergødskes med kvælstof, forventes der en halvering af det areal, hvor CCC-midler bruges til forsikring mod lejesæd.

I frøgræs vil midlerne sandsynligvis udgå. Derimod bliver Moddus billigere, og der ventes en større anvendelse af Moddus i bl.a. rajgræs.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle