Disse regler bestemmer, om grisen må komme ud at køre

Fødevarestyrelsen er den myndighed, der administrerer både dansk lovgivning og EU-lovgivning omkring dyretransporter. Dyrlæge Stig Jessen fra Fødevarestyrelsens veterinærrejsehold uddyber reglerne på området.

Hvilke love og regler gælder omkring transport af svin?

Stig Jessen: Den danske dyreværnslov bestemmer overordnet, at dyr skal beskyttes bedst muligt mod smerte og lidelse. Det gælder naturligvis også under transport. Dernæst gælder EUs transportforordning for transport af dyr i økonomisk øjemed. Den angiver i detaljer krav til bilers indretning, chaufførers uddannelse og om dyrs transportegnethed. EU-forordingen er indarbejdet i dansk lovgivning i transportbekendtgørelsen.

Kan EU-landene have særregler?

Ja. De enkelte lande kan godt have skrappere regler omkring transport internt i landet. Det har Danmark for eksempel omkring transport af slagtesøer, hvor vi højst tillader otte timers transport. Andre lande kan tilsvarende have strengere regler, der gælder for interne transporter.

Hvordan tolker man lovgivningen i praksis?

Vi bruger vores Transport Guide og vores egne vejledninger om kontrol og vurdering af transportegnethed som hjælpemidler. Vi bruger også udtalelser fra Det veterinære Sundhedsråd som rettesnor for vores kontrolarbejde.

Hvilke kontroller findes omkring eksport?

Ved direkte eksport fra besætningen kontrollerer dyrlægen bl.a. dyrenes sundhedstilstand og transportegnethed, og om de har øremærker. Ved ankomst til samlestalde synes dyrene af dyrlægen, og man udfylder et certifikat, der følger dyrene. Vi udfører stikprøvekontrol både ved afgang fra samlestalde og fra besætninger, hvor vi blandt andet ser på dyrenes placering i bilen, om de har vand og strøelse, og om ventilationssystemet og logbogen er i orden.

Hvornår er politiet involveret i kontrollen?

Politiet laver vejkontrol på landevejen. Her kontrollerer man blandt andet om papirerne er i orden, og om antallet af dyr passer. Fødevarestyrelsens Rejsehold assisterer politiet med denne opgave ved at kontrollere deres transportegnethed.

Stig Jessen holder ind-læg på Svinekongressen i næste uge »Flere grise kan komme ud at køre«.

Faktaboks

Transport af grise

  • Alle grise bliver transporteret på et tidspunkt i deres liv.
  • Både dansk lovgivning og EU-lovgivning fastsætter regler for, hvordan og under hvilke forhold transporterne må finde sted.
  • Mange svineproducenter har oplevet, at kontrollen er øget i nden seneste tid.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle