Dyrkning for tæt på fortidsminder kan koste støtte

Der er nu krydsoverensstemmelse på dyrkning for tæt på gravhøje og andre fortidsminder.

Fortidsminderne skal blive stående for eftertiden. Derfor er der i en ny ændring af bekendtgørelsen om krydsoverensstemmelse sket en stramning, sådan at overtrædelse af forbuddet mod at dyrke tættere på fortidsminder end to meter kan give træk i hektarstøtten for ejeren af arealet.

De nye regler træder i kraft fra 30. april 2009. Hvis der efter den dag konstateres overtrædelse af reglerne, kan der ske træk i hektarstøtten, også selv om selve overtrædelsen er sket tidligere end 30. april. Det skyldes, at lovgivningen, som beskytter fortidsminder, allerede var gældende før denne dato.

Før man eventuelt køber et areal med gravhøje, kan det dermed være en god ide at kontrollere, om de to meters afstand er overholdt af den tidligere ejer.

Må afgræsses

Museumsloven foreskriver, at der på fortidsminder og inden for en afstand på to meter ikke må foretages jordbehandling, gødes eller plantes, ligesom der ikke må bruges metaldetektor. Fortidsminder er eksempelvis gravhøje, dysser, voldsteder, runesten, ruiner og helligkilder. I forhold til landbruget handler det især om gravhøje på markerne.

Derimod må en gravhøj og omgivelserne gerne afgræsses af kreaturer, forudsat at der ikke sker beskadigelse af højen. Træer og buske må sædvanligvis gerne beskæres eller fjernes, men rødderne må ikke graves op, da det kan beskadige gravhøjen.

Konsulent Heidi Buur Holbeck, Landscentret Plan og Miljø, gør opmærksom på, at de to meter fra fortidsmindet - eksempelvis på en gravhøj - skal måles fra det sted, hvor gravhøjen begynder at skråne opad. I nogle tilfælde er en gravhøj omgivet af en række sten, og i så fald skal de to meter måles fra stenrækken og udad.

Det er muligt at søge dispensation fra bestemmelserne om to meter dyrkningsfri bræmme i Kulturarvsstyrelsen, men reglerne for dispensation er restriktive.

Der findes cirka 30.000 fredede fortidsminder i Danmark. På Danmarks Miljøportal under Arealinformation kan man se, hvor de fredede fortidsminder er placeret.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle