Efterafgrøder i majs

Undersøgelser viser, at anvendelse af forskellige blandinger af græs med cikorie eller vikke i majs kan forbedre jordfrugtbarhed og reducere tab af næringsstoffer. Ifølge engelske forsøg kan udlægget i majs hjælpe med at reducere køreskader i meget våde og ustabile efterår.

Etablering

Det bedste tidspunkt for at etablere udlæg i majs er, når planterne har 4 blade (ca. 4 uger efter majssåning). Alm. rajgræs egner sig til såning, når majsen har 5-6 blade, fordi den vokser forholdsvis hurtigt til. En blanding af alm. rajgræs og cikorie egner sig til såning, når majsen har 5-6 blade. Cikorie har en stor spirevillighed og tåler skygge. Den udvikler en dybtgående pælerod, som kan samle kvælstof op i større dybde end alm. rajgræs. Da den har små frø, skal den radsås med dybdestyring. Strandsvingel af fodertypen skal sås, når majsen har 3-4 blade, fordi den vokser langsomt i hele vækstperioden.

Udsædsmængden varierer fra 8-10 kg pr. ha for rajgæs og 5 + 1 kg pr. ha for blanding af alm. rajgræs, diploid og cikorie.

Udlæg placeres i 1-1,5 cm dybde og helst i en fugtig jord. Hvis vejret er meget varmt, skal frøene placeres i 1,5 til 2,0 cm dybde med fast jord omkring frøene, så vandet kan trække hen til frøene. Radsåning, hvor et trykhjul sikrer en ensartet og præcis sådybde, sikrer en god etablering af efterafgrøden. Bredspredning med en spredeplade er den mest risikable metode, især under tørre forhold. Marker med hanespore, grøn skærmaks eller større mængder kvik er mindre egnede til etablering af efterafgrøder i majs.

Kvælstofoptagelse og nedmuldning

I de danske forsøg har alm. rajgræs kunnet optage op til 75 kg N/ha i overjordisk plantemateriale i løbet af efteråret, og honningurt har opnået en kvælstofoptagelse på 150 kg/ha. Honningurt er dog meget følsom over for frost. Vikke er en anden art, som egner sig rigtig godt som efterafgrøde i blanding med græsser.

Tidspunktet for nedmuldning af en efterafgrøde kan få stor betydning for den reduktion, der opnås i udvaskningen. Tidligste tidspunkt for destruktion/nedpløjning af efterafgrøder udsået som udlæg i majs er 1. marts. På sandjord bør nedmuldning vente til sent forår. På lerjord bør efterafgrøder nedmuldes tidligt om foråret.

Husk: En god og sikker etablering af efterafgrøder i majs er vigtig. For hver ha efterafgrøde, der ikke lykkes, risikerer man et fratræk i kvælstofkvoten med ca. 0,8 procentenheder.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle