En fælles front for vilde bier og honningbier

Forfattere Yoko L. Dupont, Henning Bang Madsen, Lise Hansted og 19 andre forfattere, som alle har en videnskabelig baggrund (forskningserfaring og publikationer) i bier, insekter og/eller bestøvningsbiologi. Alle forfattere har eller har haft tilknytning til et dansk universitet.

Insekter på bilruder og livligt summende enge er blevet markant sjældnere i de sidste 40-50 år. Videnskabeligt er der også dokumenteret en voldsom og foruroligende historisk tilbagegang af insekter, herunder bier, den vigtigste gruppe af bestøvende insekter. Vi står over for en krise, hvor mangel på bestøvning påvirker både biodiversitet og fødevaresikkerhed negativt.

Der er brug for handling. Danmark bør have en national bestøver-strategi, ligesom mange af vores nabolande har, og som vi har forpligtet os til at udvikle via ”Coalition of the willing”, (https://promotepollinators.org/coalition-of-the-willing/), en international aftale, som blev underskrevet i 2016.

Alle bestøvere

En national strategi bør omfatte alle bestøvere, både biavlernes honningbier samt vilde bestøvere. Årsagerne til biernes tilbagegang er først og fremmest tab af naturlige levesteder med redesteder og tilgængelighed af blomster gennem hele sæsonen, samt brugen af agro-kemikalier (gødning, ukrudtsmidler og insektmidler). Disse årsager er fælles for alle bier, både honningbier og andre bier.

Tabet af naturlige levesteder har især taget fart siden landbrugets intensivering i 1960’erne-1970’erne, og skyldes primært ændringer i det dyrkede land: Intensiv dyrkning samt reduktion og isolering af småbiotoper med natur i agerland, ændrede dyrkningsformer (færre høslætmarker, færre blomsterrige græsningsmarker, større marker med monokulturer), samt bortdræning af ferskenge.

Desværre bliver diskussionen i Danmark om trusler og tiltag nogle gange overskygget af en debat om hvorvidt de holdte honningbier høster så meget blomsterføde, at vilde bier bukker under i konkurrencen. Internationalt anses konkurrence dog som en mindre faktor, set i forhold til tab af redesteder, føde og giftpåvirkning.

Kompleks problemstilling

Problemstillingen om konkurrence er meget kompleks. Honningbier hører naturligt til i den danske bifauna, og konkurrence mellem biarter, som deler blomster, forekommer naturligt. Honningbier og andre danske bier adskiller sig dog i nogen grad fra hinanden i hvilke blomster de foretrækker, og hvordan de søger føde, hvilket nedsætter konkurrence. For vilde bier, som deler fødegrundlag med honningbier, vil graden af konkurrence afhænge af antallet af bier lokalt relativt til blomsterforekomsten på det givne tidspunkt.

Forskning viser, at effekter af konkurrence kan påvises tæt på store bigårde (ofte 30 stader eller flere) og ved mange stader i blomsterfattige landskaber. I Danmark har hovedparten (93 procent) af biavlere under 10 bistader, ofte kun 1-3. Bigårde af denne størrelse er næppe et generelt problem. Tætheder bør altid vurderes i forhold til blomstertilgængelighed, som varierer i landskabet og hen over sæsonen.

Vi foreslår derfor at myndigheder, forskningsinstitutioner, interesseorganisationer, kommuner og private samler kræfterne i en inkluderende tilgang, hvor vi fokuserer på tiltag, som gavner alle bestøvere, vilde som holdte, og som imødegår de store trusler.

Dette er et uddrag af en kronik, som blev bragt i Politiken lørdag den 24 august 2019. Vurderingerne i denne kronik er forfatternes egne, og er ikke udtryk for organisationernes generelle holdning.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle