Energiafgrøde er miljø- og dyrevenlig for frilandsgrise

Kan energiafgrøder være med til at gøre frilandssvineproduktionen mere miljø- og dyrevenlig? Foreløbige erfaringer fra et forsøg ved det Jordbrugs- videnskablige Fakultet, Aarhus Universitet, tyder på det.

I foråret blev der ved forskningscenter Foulum lukket 36 grise ud på et areal med flerårig pil, poppel, elefantgræs og almindelig græs. Formålet med forsøget var at undersøge, om det kan lade sig gøre at have frilandsgrise på arealer med energiafgrøder, uden planterne tager skade af, at grisene roder i jorden og evt. æder planternes rødder eller bark. Håbet var, at i det mindste nogle afgrødetyper ville klare sig.

Et andet formål var at undersøge, hvordan grisene bruger afgrøderne. Udnytter de dem for eksempel til at søge læ og skygge? Forsøget er en del af et større projekt om økologisk svineproduktion, der gennemføres i samarbejde med Økologisk Landsforening og Landscentret.

Afgrøderne overlevede

Grisene gik på arealet i otte uger fra de vejede ca. 50 kg til de blev slagtet ved ca. 100 kg. Der var seks folde med seks grise i hver, og to forskellige belægningsgrader blev afprøvet. I hver fold var der en hytte. Grisene rodede meget i jorden, også lige omkring afgrøderne, således at pilene nærmest blev hyppede. De spiste også en del af de øverligt liggende rødder og smagte på pilestænglerne, men ikke i et omfang som var alvorligt for afgrøderne.

Da de nye skud af elefantgræs kom frem i maj, blev de dog spist af grisene, så lige på det tidspunkt egner elefantgræs sig ikke. På en græsmark med frilandsgrise er der ikke megen afgrødeproduktion pga. grisenes rodeadfærd, men hvis energiafgrøderne klarer sig, som det ser ud til i første forsøg, vil de kunne høstes og sælges som biobrændsel fra et areal der ellers ikke er produktivt.

Gevinst for grisen

Foreløbige erfaringer fra første forsøgsrunde tyder på, at grisene har stor gavn af energiafgrøderne. I varme perioder foretrak grisene at ligge i pilezonerne, hvor de kan søge skygge for solen. Ved temperaturer mellem 15 og 20 C° tilbragte grisene 70 pct. af tiden i områder med pil, sammenlignet med kun 10 pct. når temperaturen var under 5 C°.

Set fra grisens synsvinkel kan energiafgrøderne være med til at give dem et mere naturligt miljø - i forhold til nutidens græsfolde med begrænset mulighed for skygge og læ. Det er kendt fra studier af tamsvin, lukket ud i naturen, at de foretrækker at være i udkanten af skovområder, hvor de både har læ og kan søge skygge.

Gevinst for miljøet

Grisene foretrækker tilsyneladende at gøde i områder med energiafgrøder frem for i områder med almindeligt græsdække. Som det ses i figuren, blev i alt 88 pct. af al gødeadfærd observeret i zoner med elefantgræs og pil. Det lover godt for miljøet, idet de flerårige energiafgrøder tidligere har vist at kunne omsætte betydelige gødningsmængder uden nævneværdig nitratudvaskning.

De forventes derfor også at kunne optage en stor del af de næringsstoffer, som grisene afsætter i foldene. I anden runde af forsøget, som er startet i september 2009, måler vi kvælstof i jorden i forskellige dybder for at blive lidt klogere på, hvor stor miljøbelastningen er ved kombineret grise- og energiafgrødeproduktion. I anden runde er elefantgræsset tre meter højt, og foreløbig ser det ikke ud til, at grisene skader de tilvoksede skud.

Gevinst for landmanden

Sidst men ikke mindst kan energiafgrøder i foldene måske forbedre frilandsproducenternes arbejdsmiljø i form af mere tørre folde.

Pil har et meget stort vandoptag (over 100 mm mere end hvede årligt) og forventes derfor at kunne bidrage til knap så våde og mudrede folde, som ellers kan være et problem ved udendørs svineproduktion, især på lerede jorder.

Alt i alt har det været en meget positiv oplevelse at se grisene boltre sig i energiafgrøderne. Til næste år er det planen, at to økologiske griseavlere vil prøve at holde diegivende søer i en pilemark.

Denne og flere undersøgelser er nødvendige, før vi med sikkerhed kan sige, at kombineret grise- og energiafgrødeproduktion er en farbar vej. Men foreløbig ser det ud til, at »energisvin« kan få en mere positiv betydning end hidtil.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle