Grus i skoven - en ekstra indtægt

Skovtilsynet kan give lov til, at der udvindes grus - også når skoven er fredskov.

Af Per Hilbert, Skovdyrkerne

En stadig strøm af råstoffer er vigtig for det omgivende samfund. Eksempelvis grus til veje og byggeri, ler til teglsten, og kalk til cement, papirfremstilling og jordbrug. Råstoffer er ved at blive en mangelvare, så derfor er råstoferhvervet og myndighederne i stigende grad på udkig efter nye muligheder og nye graveområder, både i det åbne land og efterhånden stadig oftere i skovene.

Hvert år bruges der grus, sand og sten svarende til 11 ton pr. dansker. Alene udbygningen af statsvejnettet vil inden 2020 kræve 21 mio. kubikmeter råstoffer.

Og det kniber i stigende grad med forsyningen fra de eksisterende indvindingsområder. Det kan derfor være interessant at få undersøgt, om der er værdifulde råstofforekomster under skoven.

Man kan selv søge i den lokale regionplan, som vil indeholde en foreløbig registrering af mulige råstofområder, eller man kan henvende sig til en entreprenør.

Råstofområdet har mange interessenter med forskellige mål og udgangspunkter og kræver derfor samarbejde mellem mange fagområder for at sikre den bedst mulige løsning.

De to store firmaer NIRAS og NCC har begge stor erfaring inden for kortlægning af råstofforekomster, sagsbehandling, kontakt til myndigheder, miljøvurdering og efterbehandling af områderne. Alternativet er at vælge en lokal entreprenør.

Pris for gruset

Betalingen sker typisk i form af et beløb pr. kbm svarende til mellem 10 og 15 procent af materialets værdi i udsalg. Normalt er det til i størrelsesordenen fra to kr. pr. kbm for sand og 11 kr. pr. kbm for grus og sten afhængig af omstændighederne.

Eller også kan man aftale en fast hektarpris med entreprenøren, der så kan grave så meget, som han får tilladelse til. Vi taler om priser i størrelsesordenen 300.000 kr. pr. hektar afhængig af lokalitet, mængder og kvalitet.

Selv om Skovtilsynet nidkært ser til, at skove med fredskovspligt ikke bruges til andet end skovbrugsformål, gøres der på grund af de store samfundsinteresser en undtagelse for råstofindvinding.

Skal efterbehandles

Kun er kravet, at arealerne efterbehandles, samt at der normalt genplantes et større areal, end der har været gravet. Der skal også altid stilles en bankgaranti til dækning af omkostningerne ved efterbehandling og genplantning.

Ud over de kontante indtægter opnår man næsten altid, at der på det afgravede areal bliver skabt et nyt spændende naturområde, ofte også med en forbedret jagt til følge.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle