Gylle kan køres for langt

Overvej omkostninger og alternativer, før du indgår en gylleaftale, anbefaler Landscentret Planteproduktion.

Gylle rummer næringsstoffer til lave priser, men med handelsgødningspriser som igen er nede på et "fornuftigt" niveau, kan gyllen blive for dyr i transport og besvær. Det viser en beregning med aktuelle priser, som er foretaget af Landskontoret Planteproduktion

For den landmand, som ikke selv har gylle, kan det i beregningseksemplet betale sig at transportere gratis gylle op til cirka fem kilometer på landevej med traktor og gyllevogn og otte-ti kilometer, hvis transporten sker med lastvogn. Hvis transporten er længere, vil det med de aktuelle priser være mest konkurrencedygtigt at gøde med handelsgødning.

Beregn selv

"Situationen er primært aktuel for planteavlere uden dyr, der overvejer at modtage gylle i forhold til at bruge handelsgødning. Men beregningen rummer ikke nødvendigvis hele sandheden. Der kan naturligvis være forhold på den enkelte bedrift, som giver andre forudsætninger, og som dermed giver et andet resultat," siger specialkonsulent Michael Højholdt, Landscentret Planteproduktion.

"I mange tilfælde er transport og udbringning af gylle en maskinstationsopgave, hvor der kan laves aftale om pris på udbringningen. Hvis man vil bruge egne maskiner, kræver det en beregning ud fra egne forhold på bedriften. Og her har man omkostninger til forrentning og værditab af investeringer, uanset om man et år vælger handelsgødning frem for husdyrgødning."

Prissætningen af gylle afhænger i øvrigt også af, om der er overskud af gylle i området eller ej.

Husk afgrødeskade

Hvis priserne på handelsgødning stiger igen, vil det alt andet lige blive konkurrencedygtigt at transportere gylle over længere afstande. En prisstigning på 50 procent på handelsgødning vil i eksemplet gøre det fordelagtigt at køre op til cirka 20 kilometer med gylle i lastvogn.

Generelt er udbringning af gylle mere bekostelig end at sprede handelsgødning. Dertil kommer, at man skal indregne et afgrødetab ved gyllekørsel, fordi gyllevogne skader både afgrøden og jorden mere end kørsel med gødningsspreder.

I beregningen er der regnet med tre procent lavere udbytte efter gødskning med gylle end med handelsgødning. Dog regnes der ikke med køreskade ved gødskning af vårsæd, fordi gyllen udbringes før såning.

"Afgrødeskaden betyder mest, hvis afgrødeprisen er høj," påpeger Michael Højholdt.

"Den planteavler, som kan købe handelsgødning til en fordelagtig pris, skal regne på, om fordelen ved billige næringsstoffer i gylle er stor nok, når transportomkostninger, afgrødeskade og ulempen ved at være afhængig af andre regnes med.

Husk gylleanalyse

Helt afgørende for regnestykket er det at få taget en analyse af gyllens indhold af næringsstoffer.

Hvis gyllen eksempelvis kun indeholder 4,3 kg N i stedet for de 5,7 kg N pr. ton, som der var regnet med, falder gødningsværdien ved gødskning af vinterraps fra 45 til 34 kroner pr. ton gylle - plus et sandsynligt udbyttetab som følge af underforsyning med kvælstof.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle