Hold fokus på jordens frugtbarhed med nyt værktøj

Den såkaldte Dexter ratio er et mål for jordens frugtbarhed. Sædskiftevalg, lav jordbearbejdning og nedmuldning af halm øger frugtbarheden.

Som landmand er man hele tiden underlagt naturens luner med vind og vejr. Jordens frugtbarhed, som er en vigtig forudsætning for høst af høje stabile udbytter, betragtes af nogen som en statisk ting, man ikke kan gøre noget ved ligesom vejret. Dette er dog forkert, og det kan være nødvendigt at tilegne sig et mere dybgående kendskab til ejendommens jorde og ikke mindst de faktorer, der er afgørende for, at jorden fungerer som et stabilt dyrkningsmedie år efter år.

De såkaldte Dexter ratio-målinger er et værktøj til at vurdere jordens frugtbarhed således, at landmanden kan planlægge sin produktion og bruge målingerne som et styringsværktøj.

Jordtypen

Helt kort består jorden af forskellige organiske og uorganiske komponenter, der i kombination udgør de jordtyper, vi kender.

Det er primært den organiske andel af jorden, der medvirker til jordens krummestruktur, jordens vandretentionskapacitet samt som føde for jordens fauna. Man kan sige, at jord med meget lavt organisk stofindhold kombineret med et højt lerindhold har en tendens til at blive kompakt og svær at bearbejde - især under våde forhold, hvor jorden har en tendens til at slemme til og efterfølgende tørre op i hårde knolde.

Vigtigst af de organiske komponenter er humusdelen, som fremkommer ved nedbrydning af lignin, altså nedbrydning af plantemateriale. Humusfraktionen nedbrydes løbende til plantenæringsstoffer af jordens mikroorganismer. Således opretholdes jordens balance dels ved en konstant tilførsel af dødt plantemateriale fra eksempelvis husdyrgødning, dels nedmuldning af stub og halm.

600 jordprøver

Patriotisk Selskab igangsatte allerede i 2011 et Dexter ratioprojekt med fokus på jordens frugtbarhed. Der er igennem de to forgående vækstsæsoner udtaget godt 600 jordprøver fordelt ved vore kunder over hele landet.

Resultaterne er ikke entydige, men generelt set har ejendomme med jorde i JB klasse 1-4 en Dexter ratio under 10, som angiver de bedste forhold mellem ler og kulstof.

Dexter ratio-analyser er især relevante for ejendomme med jord i JB klasse 5-8 i forhold til at kunne planlægge sædskifte og en eventuel fjernelse af halm samt målrettet anvendelse af efterafgrøder.

Som en tommelfingerregel har bedrifter med frøgræssædskifte en lav Dexter ratio, hvorimod bedrifter, hvor halmen konsekvent er blevet fjernet, ofte har en Dexter ratio over 10.

Metoder

Hvordan sænkes Dexter ratioen? Der er mange muligheder for at tilføre jorden organisk bundet kulstof. Sædskifte med tungtomsættelige efterafgrøder samt afgrøder med en stor rod- og bladudvikling såsom frøgræs tilfører jorden en stor mængde organisk bundet kulstof. Tilførelse af dybstrøelse vil også have en positiv indvirkning på Dexter ratioen.

Endnu en faktor, man kan spille på, er jordbearbejdningsintensiteten. Generelt set vil omsætningen af kulstof stige med stigende intensitet.

Jordbearbejdningsintensiteten påvirker omsætningshastigheden af jordens organisk bundne kulstof, da omsætningen er afhængig af iltning og tilførslen af planterester, som sker, når jorden vendes. Jo dybere og mere intensivt, desto kraftigere er afbrænding, og desto mere skubber man til en uheldig udvikling i Dexter ratioen.

Generelt gælder det for jordbehandling: Så lidt som muligt, men så meget som nødvendigt.

Nedmuld halmen

Man bør desuden have overvejelser omkring fjernelsen af halm. Den kortsigtede økonomiske gevinst ved at sælge halmen kan ikke måle sig med den langsigtede effekt af at nedmulde halm efter høst. Yderligere vil det på kort sigt ved en indarbejdning af planterester relativt hurtigt kunne mærkes ved jordbearbejdningen som et lavere brændstofforbrug.

At vedligeholde og endsige forbedre Dexter ratioen og dermed jordens frugtbarhed kræver en langvarig indsats, fordi der i hele pløjelagets dybde på for eksempel 25 cm er cirka 4.000 ton jord, der skal ’beriges’.

Ved overgang fra pløjning til pløjefri dyrkning, hvor alle planterester efterlades i det øverste aktive jordlag, vil man hurtigere opleve en forbedring af Dexter ratioen i det øverste jordlag, hvor det selv på meget lerede jorder bliver lettere at ’lave muld’. På trods af, at en forøgelse af jordens humusindhold er et langsigtet projekt, vil et øget fokus på jordens frugtbarhed trods alt hurtigt kunne ses og mærkes i forbindelse med tilberedning af såbed og mindre tendens til slemning ved kraftige regnskyl.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle