Ida Auken - landets love skal overholdes

Af Nikolaj Schultz, chefjurist i Bæredygtigt Landbrug

10. december udtalte Ida Auken til P4 Sjælland om spildevandsrensning, at hun ville: ”[...]tage op med miljøministeren, om ikke han synes, at loven i det her land skal overholdes[...]”.

Myndighederne er forpligtet til at undersøge hver enkelt sag, og der må kun kræves ekstra rensning, hvis bl.a. målsætningerne for spildevand i vandløbet ikke er opfyldt. Udpegningsgrundlaget i vandplanerne er imidlertid af så ringe kvalitet, at man mange steder slet ikke kender tilstanden, og derfor giver tvangskloakering eller -rensning i det åbne land ingen mening.

Ida Auken selv har bidraget til de nuværende regler, der bl.a. indebærer, at man ikke kan påklage indholdet af vandplanerne. Hvis det havde været muligt at påklage indholdet af vandplanerne, så var denne misère formentlig aldrig opstået.

Staten har valgt at give sorteper videre til kommunerne, og Natur- og Miljøklagenævnet har da også ganske korrekt »overført« kravene i vandrammedirektivet til kommunerne. Dette indebærer bl.a., at der skal ske borgerinddragelse og økonomisk konsekvensvurdering, inden der træffes afgørelse. Herudover hviler vandrammedirektivet på målinger, og i det omfang, at staten ikke selv har gjort det nødvendige arbejde, er denne del vel også overført til kommunerne? Under alle omstændigheder kan der ikke meddeles påbud, før der er tilvejebragt et lovligt grundlag, og påbuddene overholder EU-retten.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle