Større N-normer gør det vigtigere at fordele gyllen optimalt

Brug gylleanalyser til at sikre, at afgrøderne får den optimale mængde kvælstof i hver enkelt mark, opfordrer specialkonsulent.

»I år er det særlig vigtigt, at man kender indholdet af næringsstoffer i gyllen. Ellers risikerer man enten udbyttetab eller lejesæd,« siger Annette Vestergaard, specialkonsulent hos Seges.

Hun tilføjer, at N-kvoterne i en årrække har gjort, at det ikke betød så meget, om en enkelt mark fik lidt mere eller mindre end planlagt, da undergødskningen gjorde, at der var et udbyttetab på alle markerne. Men med større N-kvoter ændres situationen.

Derfor opfordrer hun til, at man tager analyser af gyllen, så man bedre kan ramme den optimale mængde kvælstof i hver enkelt mark.

Udbyttetab eller lejesæd

»Når N-kvoten øges, går vi fra den stejle del af udbyttekurven for N-tildeling til toppunktet, hvor merudbyttet for N-tildeling bliver mindre. Derfor er det vigtigt, at vi ikke tilfører mere kvælstof, end afgrøden har brug for. Både fordi vi ikke får et merudbytte men blot en meromkostning, og fordi vi ved tilførsel af for meget kvælstof risikerer lejesæd i afgrøden,« forklarer Annette Vestergaard.

Hun tilføjer, at der fra praksis er erfaring for, at indholdet af næringsstoffer i gyllen kan variere meget i forhold til normen. Om gyllen er over eller under normen kan blandt andet skyldes mængden af vaskevand, foderudnyttelsen, og om gyllebeholderen er overdækket. Derfor er det vigtigt at tage analyser af gyllen.

Omrøring lige før udbringning

Gylleanalyserne skal tages lige efter omrøring af gyllen.

»Det vigtigste og sværeste ved udtagning af en gylleprøve er, at den skal være repræsentativ for indholdet i gyllebeholderen. Det kræver en god omrøring lige inden prøveudtagning og er specielt vigtigt for svinegylle, som bundfælder hurtigere end kvæggylle,« siger Annette Vestergaard.

Hun tilføjer, at der vil være en større mængde fosfor og total N i den faste del af gyllen sammenlignet med den tynde del af gyllen, hvis gyllen bundfælder. Til gengæld er indholdet af ammonium N og kalium stort set ens i al gyllen i beholderen - også selvom gyllen ikke er omrørt.

Ikke behov før vækststart

Planterne har ikke behov for næringsstoffer før vækststart. Det vil sige ved stabile døgntemperaturer på over fem grader.

På ejendomme med begrænset opbevaringskapacitet bør gyllen udbringes på de arealer og de afgrøder, hvor der er størst mulighed for en god udnyttelse. Risikoen for tab kan minimeres ved at tildele ad to gange.

Faktaboks

3 råd til god udnyttelse af gyllen

  1. e tages lige efter omrøring og lige før udbringning. En analyse koster 220 - 330 kroner. I løbet af det næste års tid vil der komme gyllevogne på markedet, som via sensorer kan måle indholdet af næringsstoffer i gyllen, mens gyllen spredes på marken. 
  2. Forsuring: I forsøg har der været et merudbytte ved at bruge forsuret gylle i vinterhvede - men med stor variation. Størst fordel af forsuring opnås ved udbringning i varmt, tørt og blæsende vejr, samt i gylle med høj pH-værdi og tørstofindhold.
  3. Afgasset gylle: Forsuring af afgasset gylle er ofte for dyrt, da pH er højt i afgasset gylle, og det derfor kræver megen syre. Den høje pH-værdi gør, at vejret har stor betydning for ammoniaktabet ved udbringning. Udbring gyllen ved lave temperaturer og i vindstille vejr

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.