Noter - Økologi

Vejledningen for økologisk jordbrug er ajourført pr. 16. april 2010. Der er en lang række ændringer/præciseringer, og det er vigtigt at være opmærksom på, hvad det indebærer for produktionen. En af ændringerne er f.eks., at flok-medicinerede dyr skal mærkes entydigt til identifikation af hver enkelt dyr i den behandlede flok (vejledningens afsnit 15.5.1).

Den ny vejledning findes som pdf-fil på Plantedirektoratets hjemmeside under »økologi«. Ændringerne i vejledningen er mærket med en sort firkant. På hjemmesiden findes også et afsnit med »Meddelelser om økologisk jordbrug«. Her er alle ændringer/præciseringer listet op.

Stabile priser

Landmandspriserne ved salg til grovvarebranchen for økologisk korn har stabiliseret sig på 130 kr. pr. hkg for foderbyg og foderhvede. Priserne ventes at holde frem til høsten 2010, måske med mindre stigninger sidst i perioden, hvor der bliver længere imellem partierne.

Desværre er priserne på foderhavre og foderrug ikke steget i forhold til byg og hvede, så prisforskellen imellem de to grupper af korn er for tiden større, end den ville være i en situation, hvor der var bedre sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud. Prisen på triticale er for tiden relativt lav. Det tyder imidlertid på, at prisen på triticale som den eneste kan stige noget frem mod ny høst.

Efterafgrøder i majs

Med et stigende majsareal i Danmark er det nødvendigt, at der sættes fokus på nitratudvaskningen efter majs, både ved økologisk og konventionel dyrkning.

I et forsøg på grovsandet jord, hvor der blev høstet godt 13 ton tørstof pr. hektar, blev der udvasket 86 kg N pr. hektar i ugødet majs efter kløvergræs. Der er derfor god grund til at benytte dyrkningsmetoder, der effektivt kan reducere risikoen for udvaskning efter majs. Efterafgrøder er en velkendt metode til at reducere udvaskning. FØJO III-forsøget »orggrass« har imidlertid vist, at alm. rajgræs som efterafgrøde ikke reducerede udvaskningen nævneværdigt, men der var tendens til, at udbyttet af majs blev reduceret. Da majs er langsom til at etablere sig, er det vigtigt, at efterafgrøder ikke sås for tidligt, hvis man skal undgå at påvirke majsudbyttet negativt. Men efterafgrøden skal heller ikke etableres for sent, hvis den skal kunne gøre en forskel i miljømæssig henseende. Der er derfor behov for at vide mere om fair tildeling af »handicap« til majs og efterafgrøder.

Kilde: ICROFS nyt nr. 4, 2009

Forskere formidler viden

Forskningsprogrammet FØJO III: »Internationalt forskningssamarbejde og økologisk integritet« nærmer sig sin afslutning. I den anledning holder ICROFS en offentlig formidlings-workshop 4. oktober kl. 9-16 på Scandic Bygholm Park i Horsens.

Repræsentanter fra hver af de 15 forskningsprojekter vil under temaopdelte parallelle workshops præsentere resultaterne af deres arbejde. Formålet med workshoppen er at skabe dialog mellem forskere og den økologiske sektor (særligt konsulenter, landmænd, fødevarevirksomheder samt politiske beslutningstagere) om mulighederne for at udnytte projekternes resultater i praksis. Frist for tilmelding til workshoppen er 1. juni 2010.

Mere information på www.icrofs.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle