Robuste og højtydende økologiske sædskifter i praksis

Projekt ser på, hvordan planteavlen på de økologiske planteavlsbedrifter kan udvikles.

I det økologiske forskningsprojekt, HighCrop, under GUDP - går økologiske planteavlere, konsulenter og forskere sammen om at finde ud af, hvordan planteavlen på de økologiske planteavlsbedrifter kan udvikles til at være mere robuste og bæredygtige. Et af indsatsområderne er, via interviewbesøg med 10 økologiske planteavlere, at afdække, hvordan den faglige viden når ud til landmændene, og hvilke rådgivningstiltag og redskaber der bedst muligt kan understøtte denne vidensdeling.

Hvis økologisk planteavl forsat skal være en troværdig og økonomisk bæredygtig alternativ produktionsmetode, er det vigtigt, at økologien udvikler robuste og højproduktive planteproduktionssystemer, der ikke er afhængige af input fra konventionelt landbrug.

Forskningen inden for den økologiske planteavl har vist, at der, i hvert fald på papiret, er et stort potentiale for at opnå både mere robuste og højproduktive økologiske planteproduktionssystemer. I projektet HighCrop, som er et samarbejde mellem Århus Universitet, Økologisk Landsforening og Videncentret for Landbrug, har vi, på grundlag af nyeste forskningsresultater, udarbejdet en liste over de principper og konkrete tiltag, som vi mener,har størst betydning for at øge robustheden og produktiviteten af de økologiske planteavlssystemer:

- Undgå tab af næringsstoffer og fikser N

- Fordel næringsstoffer efter behov og gør N tilgængelig, når afgrøden har behov

- Sikr tilstrækkelig tilførsel af P og K på langt sigt

- Brug sædskifte til at bryde ukrudtets mulighed for opformering

- Vælg konkurrence-stærke afgrøder og understøt afgrødernes konkurrenceevne

- Suppler (når nødvendigt) med rettidig mekanisk bekæmpelse

Karakteristisk er, at robusthed kræver, at man ser den økologiske planteproduktion som en systemisk helhed, og ikke kun som problemer der skal løses i forhold til den enkelte afgrøde det enkelte år.

Men ét er hvad forskningsresultaterne viser, noget andet er, hvad der kan lade sig gøre i praksis, og hvordan man bedst understøtter deling og anvendelse af denne viden.

Man kan forestille sig mange forskellige typer barrierer eller forhindringer for, at disse principper indarbejdes i praksis. Det gælder lige fra manglende viden og erfaringer hos de økologiske planteavlere, manglende redskaber til at understøtte en langsigtet planlægning til manglende opmærksomhed hos planteavlsrådgivere i forhold til en mere helhedsorienteret planlægning. Barrieren kan også være af mere praktisk karakter, f.eks. at maskinparken og de praktiske arbejdsgange gør det besværligt - eller, at de kortsigtede økonomiske gevinster, f.eks. i form af højværdiafgrøder og aktuelle markedspriser, er i konflikt med mere langsigtede hensyn.
Alt afhængig af hvilke ting der udgør forhindringer, er det meget forskelligt, hvordan man skal målrette en indsats for at understøtte, at disse principper i højere grad indarbejdes i praksis. Frem for at gætte os til, hvilke barrierer der måtte være, ser vi det som helt afgørende, i projektet, at gå i tæt dialog med de økologiske planteavlere og deres konsulenter om, hvilke barrierer og muligheder de ser i praksis, samt hvor de mener, der bør sættes ind i forhold til at understøtte udbredelsen af principperne i praksis. Vi har i den forbindelse planlagt at besøge 10 økologiske planteavlsbedrifter her i løbet af september. De besøg skulle gerne skærpe en fælles indsigt i, hvor udfordringerne i at udvikle mere robuste økologiske planteavlssystemer i praksis er. Endvidere skal resultaterne danne grundlag for at målrette formidlingen af principperne og til at udforme redskaber, som landmænd og konsulenter kan benytte i deres rådgivning og beslutningstagning i den strategiske planlægning og udvikling af produktionssystemer. Endelig vil udbyttet af denne dialog også være en vigtig tilbagemelding til forskning om, hvilke problemstillinger der rører sig i praksis. Organic RDD-projektet HighCrop koordineres af ICROFS. Du kan læse mere om projektet på www.icrofs.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle