Bredt samarbejde: L&F og seks organisationer bag nyt fælles udspil om natur og biodiversitet

Landbrug & Fødevarer og seks andre organisationer, blandt andet Danmarks Biavlerforening og Danmarks Naturfredningsforening, går nu sammen og præsenterer nyt udspil, der både skal gavne natur og biodiversitet.

"Naturen har brug for en hjælpende hånd, for den negative udvikling for natur og biodiversitet i det åbne land skal stoppes".

Sådan skriver syv organisationer indenfor landbrug, natur og friluftsliv, der derfor er gået sammen om et fælles udspil om natur- og biodiversitet. Udspillet bliver bliver præsenteret for politikerne i forbindelse med biodiversitetstopmødet mandag den 4. november.

Det skriver Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.

De syv organisationer mener, at hvis den negative udvikling i biodiversiteten skal vendes, er der behov for en øget indsats og et bredt samarbejde.

Naturområdet har tidligere været kendetegnet af stor uenighed interesserne imellem, men nu de centrale organisationer gået sammen om at finde fælles løsninger på tværs.

Organisationerne er ud over L&F, Danmarks Biavlerforening, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet og Økologisk Landsforening.

"Det glæder mig, at vi kan gå sammen i et konstruktivt samarbejde til glæde for vores natur og biodiversitet. Uanset vores forskellige ståsted, så er det min erfaring, at når vi snakker sammen, så er der altid noget, vi kan blive enige om", siger Lone Andersen, viceformand, Landbrug & Fødevarer og fortsætter:

"Hos mange landmænd er der en vilje til at gøre en indsats for naturen og med de rigtige positive incitamenter og med den rette rådgivning kan vi sikre, at landmændene ikke bare er blandt verdens bedste
i udbytte og dyrevelfærd, men også i naturforvaltning".

Skal styrke biodiversiteten

Det fælles udspil består af en række ønsker til fremtidige principper for naturforvaltning og en række konkrete ønsker til politiske initiativer, der retter sig både mod at sikre og styrke biodiversiteten, forbedre naturen i det åbne land og befolkningens muligheder for at opleve naturen.

"Indsatsen for natur og biodiversitet bør både rettes mod de egentlige naturområder og mod naturværdierne og jordbrugslandskabet. Indsatsen skal ikke alene sikre en smuk og artsrig natur, men også velfungerende økosystemer og fødekæder, hvor biernes bestøvning spiller en vigtig rolle", siger formand for Danmarks Biavlerforening, Arne T. Henriksen.

Også Danmarks Naturfredningsforening, som L&F tidligere har haft succes med at samarbejde med, er med i det nye fælles udspil:

"Den største udfordring for vores natur er, at den mangler plads. Så hvis vi skal gøre noget ved naturens krise, bliver vi simpelthen nødt til at give arealer tilbage til naturen og sikre en langt bedre beskyttelse af den natur, vi har", siger Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

Danmarks Jægerforbund

Også Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund, mener samarbejdet er afgørende.

"Samarbejdet om naturen er afgørende for Danmarks Jægerforbund, hvor vores rolle er at tale vildtet og naturens sag i landbrugslandet. Det er vores opfattelse, at der er et massivt behov for at styrke naturen i landbrugslandet for at sikre komplette levesteder til gavn for både sjældne og mere almindelige arter", udtaler han.

"Skal det lykkes, er der brug for en multifunktionel tilgang til indsatsen i landbrugslandet. Derfor er det glædeligt, at det er en bred skare, som udtrykker enighed i dette initiativ".

Også fuglene og økologerne er med

"Der er mange fuglearter, der trives godt i Danmark, men der er en fuglegruppe, som det i rigtig mange år er gået tilbage for, og det er fuglene i det åbne land, dvs. enge, overdrev, heder og agerland. Derfor ser Dansk Ornitologisk Forening med spænding frem til, at dette samarbejde resulterer i nogle reelle forbedringer for fuglene i det åbne land, som i meget høj grad forvaltes af danske landmænd", siger Hans Meltofte, dr. scient. og formand for Naturpolitiske Udvalg, Dansk Ornitologisk Forening.

Han bliver suppleret af Niels-Christian Levin Hansen, formand i Friluftsrådet.

"Hvis vi skal stoppe den alvorlige tilbagegang i biodiversiteten og skabe mere natur i det åbne land, kræver det samarbejde, politisk handling og bred folkelig opbakning til en ambitiøs og langsigtet indsats. Derfor går folks muligheder for at opleve naturen hånd i hånd med initiativerne for natur og biodiversitet. Jo flere, der får gode oplevelser i naturen, jo flere bliver interesseret i at passe godt på vores natur".

"Den fælles erklæring er et godt skridt på vejen mod mere natur, og i Økologisk Landsforening tager vi den endnu videre med flere ambitiøse tiltag for at skabe et landbrug i pagt med klima og natur", siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

Håbet er, at udspillet kan bidrage positivt til det kommende arbejde med en biodiversitetspakke, der sættes i gang den 4. november 2019.

Faktaboks

DET ØNSKER DE SYV ORGANISATIONER:

* Der skal iværksættes såvel akutte som langsigtede tiltag, der sikrer en rig natur og biodiversitet.

* Naturindsatsen skal også komme befolkningen til gavn gennem oplevelser for at skabe bedre forståelse.

* Målsætninger skal være konkrete, forpligtende for myndighederne og tidsbestemte.

* Der skal være sammenhæng mellem de opstillede mål og virkemidlerne til udmøntning og prioriteres flere penge.

* Staten skal gå forrest med konkrete og målrettede indsatser for truede arter og naturtyper.

* Det skal ikke være en "straf" for lodsejere at huse, pleje eller genskabe natur.

* Der skal sikres den fornødne viden om både effekt af tiltag og behovet for konkret forvaltning.

* Indsatsen for natur og biodiversitet skal som udgangspunkt hvile på principper om frivillighed.

* Der skal sikres positive incitamenter for private lodsejere i form af både sikring af tilstrækkelig betaling eller erstatning.

* Danmark bør anerkende, at naturen ikke alene er en udgift, men også rummer en økonomisk værdi.

Kilde: Fælles udspil til natur og biodiversitet.

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle