Fakta: Sådan er modellen for den målrettede regulering

Her er information om, hvad den målrettede regulering indebærer.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet.

Model for målrettet regulering

Modellen for målrettet regulering indføres med virkning fra 2019 og indebærer følgende:

 • Indsatsbehovet differentieres geografisk på såkaldt ID15-niveau (ca. 3.000 områder). Indsatsen er således geografisk målrettet i forhold til lokal miljøtilstand og lokale dyrkningsforhold.
 • For at løfte indsatsen gennemføres der en frivillig ansøgningsrunde på ID15-niveau om udlæg af efterafgrøder. Efterafgrøderne kompenseres med nationalt finansieret støtte efter reglerne i EU’s de minimis-forordning. Der gives en sats på 529 kr. pr. ha.
 • Landmændene får fleksibilitet til at ”veksle” efterafgrøderne til et eller flere alternative kvælstofvirkemidler, der også er kompenseret.
 • Der vil som alternativer kunne anvendes frivillig kvotereduktion, brak, energiafgrøder, mellemafgrøder, tidlig såning og afbrænding af fiberfraktion. Der anvendes samme omregningsfaktorer som i det pligtige efterafgrødesystem.
 • I det omfang den frivillige runde ikke er tilstrækkelig til at sikre opfyldelse af indsatbehovet realiseres det udestående indsatsbehov ved et ukompenseret obligatorisk efterafgrødekrav.

Frivillig indsats vil nedskrive kravet for den enkelte landmand.

Ved obligatorisk krav vil landmanden også have fleksibelt virkemiddelvalg.

Baggrund for målrettet regulering: Reduktion af kvælstofudledning

 • Ifølge krav fra EU skal der i Danmark frem mod 2027 ske en reduktion af landbrugets kvælstofudledning til vandmiljøet
 • Indsatsen frem mod 2021 er beskrevet i vandområdeplanerne. Frem mod 2021 skal der ske en reduktion af kvælstofudledningen til kystvand på ca. 7.000 ton samt ske forbedringer af grundvandstilstanden.
 • Ca. 3.500 ton kvælstofreduktion håndteres ved andre indsatser, herunder etablering af kollektive virkemidler. Dvs. vådområder, minivådområder og skovrejsning.
 • De resterende 3.500 ton kvælstofreduktion skal i perioden 2019-2021 håndteres gennem den målrettede regulering, hvor der på de enkelte bedrifter skal anvendes kvælstofreducerende virkemidler. Indsatsbehovet indfases med 1/3 årligt. Den målrettede regulering i 2019 skal derfor bidrage med kvælstofreduktion på 1.167 ton.
 • I sommeren 2018 gennemføres en midtvejsevaluering af vandområdeplanerne, hvor der vil blive gjort status over fremdriften i indsatserne. På baggrund af midtvejsevalueringen mødes aftaleparterne med henblik på håndtering under hensyntagen til Danmarks EU-retlige miljøforpligtelser.
 • I 2019 medvirker denne indsats endvidere til at neutralisere konsekvenserne af de kvælstoflempelser, der er aftalt i Fødevare- og Landbrugspakken.
 • Målrettet regulering skal supplere den allerede eksisterende danske kvælstofregulering.
 • Indsatsen for grundvand er beregnet af forskningsinstitutionen GEUS og indsatsen for kystvande er beregnet af Miljøstyrelsen på baggrund af opgørelser fra Aarhus Universitet og Dansk Hydraulisk Institut.

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle