Fortsat strukturudvikling i kødindustrien

Af Henning Otte Hansen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

Med lukningen af Danish Crowns anlæg i Sæby fortsætter en strukturudvikling, som har været gældende i mange årtier: Færre slagteanlæg og færre slagteriselskaber, men tilsvarende større selskaber og større anlæg. Samme udvikling ses i andre sektorer og også i andre lande. Udviklingen i slagterisektoren har indtil nu været mindre drastisk og forsinket sammenlignet med udviklingen i for eksempel mejerisektoren. Derimod har den danske udvikling i slagterisektoren været foran den tilsvarende udvikling i flere andre lande.

Udviklingen i antal selskaber og antal anlæg var relativt stabil fra starten af 1930erne og frem til slutningen af 1960erne. Herefter tog udviklingen fart, drevet af blandt andet den teknologiske udvikling og udsigten til EF-medlemskab. Alene siden 1960 er antallet af slagterianlæg reduceret med 90 procent.

Der er flere forklaringer på den viste udvikling:

Udnyttelse af stordriftsfordele er en væsentlig forklaring. Jo større anlæggene er, desto mere effektive er de. Robotter og anden teknologi vil typisk bedst kunne udnyttes, hvis kapaciteten er stor. Dertil kommer, at omkostninger til administration, innovation med mere kan reduceres, jo større anlæggene er.

Antallet af svineslagtninger har været jævnt faldende gennem 15-20 år, og Danish Crowns andel heraf har også været faldende. Dermed er der en overkapacitet, som medfører ekstra omkostninger. Derfor er løbende tilpasninger nødvendige.

Fusioner og sammenlægninger i slagterisektoren har også bidraget til effektiviseringer og dermed nedlukninger af anlæg. Fusionsbølgen omkring 1970 og igen i slutningen af 1980erne gjorde det oplagt at sammenlægge og nedlukke de mindst effektive anlæg i en fusion. Fra starten af 1960erne og frem til i dag er antallet af andelssvineslagterier således faldet fra knap 80 selskaber til et selskab. Hertil kommer 6 privatslagterier, som tilsammen har cirka 28 procent af slagtningerne.

Et ’slagteanlæg’ er ikke helt entydigt defineret, så i figuren ses der bort fra de helt små og lokale anlæg. Figuren viser dels den langsigtede udvikling i årene 1960-2023 med andelsejede og store privatslagterier, dels den seneste udvikling med alle slagterier med mindst 100.000 årlige slagtninger.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle