Høje udbytter i vårbyg kræver forberedelse
Halm, efterafgrøder, vekselafgrøder, kalkning, dræning, ingen jordpakning og omhu i jordbearbejdning og etablering er vigtige faktorer for at hæve udbyttet i vårbyg.

Et godt såbed afhænger af jordens smuldreevne. Jo bedre smuldreevne, jo mere luftig er jorden, og jo bedre kan den indeholde og holde på vandet. Og jo længere er jorden også tjenlig.

Det fortalte Vibeke Fabricius, planteavlskonsulent i LMO, på Plantekongressen 2016, hvor hun holdt indlæg om at hæve udbyttet i vårbyg.

»Smuldreevnen er god, når store knolde smuldrer let og mindre jordaggregater er svære at bryde. Det lyder enkelt, men kan være svært at udmønte i praksis. Det handler om forberedelse på den lange bane, og hvordan man opbygger struktur og forebygger pakning, så jorden er god at arbejde i.«

På den lange bane

Tilførsel af organisk materiale er uhyre vigtig. En vedvarende tilførsel af halm, vekselafgrøder og efterafgrøder er en forudsætning for at få en jord med en god smuldreevne, pointerer Vibeke Fabricius.

»Danske og udenlandskeundersøgelser viser, at efterafgrøder forbedrer strukturen i overjorden og dermed forebygger pakningsskader. Derfor bør man altid have efterafgrøder før al vårsæd.«

Også calcium er med til at danne krummestruktur i jorden. Kalkmangel giver korte fortykkede rødder og en ringe optagelse af vand og næringsstoffer. Vårbyg er følsom over for for lave kalktal, som bør være 6,0-6,5 på JB 1-4, 6,5-6,9 på JB 5-6 og 6,8-7,1 på JB 7-8.

En anden vigtig faktor for høje udbytter er, at dræningen er i orden. Nyere afvandingsforsøg fra 2012-2015 viser, at udbyttet i vårbyg øges med 1520 pct. når drændybden øges fra 60 til 90 cm.

Forebyg pakningsskader

»Skal man avle høje udbytter, skal også pakningsskader forebygges. Danske forsøg i 2010-15 med hjul-ved-hjul pakning og højt dæktryk viser en udbyttereduktion på 11,3 hkg vårbyg pr. ha i pakningsåret og 4,6 hkg/ha året efter,« siger Vibeke Fabricius og giver følgende råd:

▶ Kør kun når jorden er tjenlig.
▶ Høj hjullast er svær at undgå, men brug gode brede dæk og altid lavt dæktryk i marken.
▶ Planlæg færrest mulige overkørsler ved bl.a. gyllekørsel. Hav god kørselsdisciplin i marken.

På den korte bane

Forberedelse på den korte bane starter ved høst af forfrugten, hvor man bør sætte lav stub og snitte og fordele halm og avner jævnt.

Efterafgrøder skal etableres omhyggeligt før/efter høst, og græsmåtter, efterafgrøder m.v. skal harves sent efterår/tidligt forår. Evt. nedvisning før jordbearbejdning a ænger af ukrudts- og efterafgrødearter.

Nordjyde sår vårbyg - og skyder såsæsonen i gangMark 5. marts · 10:27

»Effekten af en lav stubhøjde i høst og optimal spredning og nedmuldning af avner, halm og efterafgrøder er skjult og ikke direkte målbar. Det samme er effekten i det tidlige forår af harvning i den optimale dybde i forhold til jordtyper og evt. harve/pløjesåle, samt vigtigheden af en jævn og ensartet pløjning. Men de kommer til udtryk i forhold til, om det gode håndværk ved selve etableringen lykkedes,« siger Vibeke Fabricius.

Klargøring af såbed og selve etableringsfasen er også uhyre vigtig for udbyttet, se blå boks.

Plantetal og sådybde

»Det er vigtigt at så tidligt, hellere sidst i marts end midt i april. Men det er endnu vigtigere at så rigtigt og vente på, at jorden er tjenlig,« siger hun.

Det optimale plantetal i vårbyg er 250-300 planter pr. kvm, men det kan man ikke altid regne med at få, viser en Farmtest, hvor fremspiringsprocenten varierede fra 60 til 80 pct.

»Forsøg viser, at hvis der kun er 175 spiredygtige kerner pr. kvm i stedet for 250, koster det op mod tre hkg/ha. Så den rette udsædsmængde er vigtig. Vær kritisk over for forventet fremspiring ift. såbedets karakter. ’Problemområder’ må gerne forkæles med ekstra opharvninger, øget udsædsmængde eller tromling efter såning.«

Sådan klargøres såbedet til vårbyg

I pløjede systemer: 
▶Jorden må ikke være våd og glinsende ef-ter ploven.
▶Ploven skal efterlade et ensartet og jævnt såbed.
▶Lerjorde vinterpløjes og fældes tidligt forår første gang, de er tjenlige.
▶Sand- og mellemjorde pløjes tidligt forår, når de er tjenlige.
▶Harv/pløj kun det areal op, der kan sås samme dag.
▶Hvis der ikke vinterpløjes og/eller pakkes jord samtidig med pløjning/såning, kan der være behov for at tromle inden såning.

I pløjefri systemer: 
▶Der harves én gang med smalle tænder i mindst 10-15 cm´s dybde, når jorden er tjenlig i foråret.
▶Hvis jorden er kompakt, er det dog nød-vendigt med en dybere harvning med me-get smalle tænder (oftest mellemjorde og/ eller jorde med en pløje/harvesål).
▶Pas på den onde cirkel – dyb harvning gi-ver risiko for genpakning.
▶Nedvisning er et must før harvning og så-ning.

Harvning i selve etableringsfasen: 
I etableringsfasen skal harvning i forbin-delse med såning danne den rette krum-mestruktur og samtidig genpakke jorden, og harvedybden skal være ensartet jævn og svare til sådybden.

På lerjord vil en for dyb harvning give et knoldet og uens såbed, der gør såning i ensartet dybde vanskelig. På sandjord vil en for dyb harvning medføre en hurtigere udtørring af jorden.

Ved opharvning gælder altid ordsproget: »Så lidt som muligt, men så meget som nødvendigt.«

Artiklen blev publiceret første gang i magasinet Mark, marts 2016  

Faktaboks

Sådan øger du jordens smuldre-evne

  • Vedvarende tilførsel af organisk materiale.
  • Kalkning i forhold til jordtype, også på forpagterjord.
  • Vedligehold af dræn eller nydræning, også på forpagterjord.
  • Fokus på trafik og dæktryk i hele vækstsæsonen.
  • Lad dig ikke påvirke af naboen - følg din egen mark. Jorden er først tjenlig, når den slipper spaden.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.