Jens Gammelgaard: Et spørgsmål om tid før det går helt galt

Formand for Landboforeningen Odder-Skanderborg udtrykker sin holdning klart og tydeligt til landbrugets økonomiske krise.

"Det er kun et spørgsmål om tid, før det går helt galt. Omkostningerne stiger, indtjeningen falder og landbruget befinder sig i en spændetrøje og oplever, at der sparkes til et erhverv, der i forvejen ligger ned."

Så skarpt udtrykte formanden for Landboforeningen Odder-Skanderborg, Jens Gammelgaard, sig på generalforsamlingen 18. marts på Odder Parkhotel med ca. 150 deltagere. Her var stemningen dyster og alvorlig som følge af landbrugets økonomiske krise.

"Jeg har aldrig før oplevet et mismod som dét, der kendetegner landbruget lige nu. Frustrationerne er store og mange har mistet gejsten."

Jens Gammelgaard påpegede, at landbruget hvert år har produktionsfremgang i form af større mælkeydelse, større tilvækst ved grisene, nye bedre kornsorter med højere udbytte – alt sammen med mindre miljøbelastning til følge.

"Men enhver produktions- og effektivitetsfremgang skal komme miljøet til gode, og vi er låst i vores muligheder for at øge indtjeningen. Det er logik for enhver, at når omkostninger stiger og indtjeningen falder, ja, så er det kun et spørgsmål om tid – og det er dér, vi er nu," lød det.

Spændende VKO-udspil

Jens Gammelgaard sagde, at VKO’s landbrugsudspil er meget interessant.

"Det vil kunne sikre vækst og arbejdspladser i fødevareklyngen - samtidig med at vi passer på vores miljø, og give erhvervet mulighed for at få en øget indtjening. Selvom vi er i et valgår, ved vi, at der er mange socialdemokrater, der arbejder hårdt for at give fødevareerhvervet bedre konkurrencevilkår."

"Vi appellerer til, at regeringen vil lytte til disse personer og sammen med VKO udforme nogle rammer, der kan give os mulighed for at tjene penge til at betale regninger, renter og afdrag. Det er nødvendigt med handling nu, vi kan ikke vente til efter et valg."

"Det er nu godt og vel et år siden vi fik en ny fødevareminister, en fødevareminister, der har mere travlt med at kåre Danmarks nationalret end med at varetage erhvervets problemer. I foråret 2014 ville han indføre "alpedirektivet" i Danmark, hvilket igen var på vej til at blive en dansk overimplementering af et EU direktiv. Det lykkes heldigvis Landbrug & Fødevarer med hjælp fra os i DLMØ at få reglerne ændret, så vi kan leve med dem."

Ministerens ”tidsler”

Jens Gammelgaard nævnte også miljøministeriets planer om at reducere ammoniakudslippet med 24 procent i 2020 set i forhold til niveauet i 2005. Til sammenligning har Tyskland forpligtet sig til fem procent.

"Vi kan sagtens reducere ammoniakudslippet med 24 procent. Vi kan for eksempel nedlægge halvdelen af mælkeproduktionen. Køerne flytter dermed til andre europæiske lande, hvor udslippet er langt større end i Danmark. Vinden kender jo som bekendt ingen grænser, så vi vil under alle omstændigheder få ammoniakken ind over landet. Danmark vil tabe mange arbejdsplader og miste en stor valutaindtjening. Vi kan ikke se fornuften i dette forslag. Danmark er faktisk det land, der udleder mindst ammoniak pr. liter produceret mælk i verden."

"En anden af ministerens tidsler er pesticid- og gødningsforbuddet på § 3 arealerne, som Folketinget lige har vedtaget. Det er tyveri ved højlys dag uden mulighed for erstatning. Dyrknings- og jordværdien vil falde voldsomt. Det er simpelthen uanstændigt, når ministeren erkender, at det ifølge hendes tal vil koste erhvervet et årligt driftstab på 47 millioner kr. og et værditab på jorden på omkring 1,2 milliarder kr."

"Og så siger hun, citat: ”1,2 milliarder kan da ikke betyde noget, når I har en gæld på 300 milliarder kr.” Vi har da aldrig hørt magen til frækhed, vi forstår ikke, hun kan finde på at sige det."

"Vi mener tabet er væsentlig større, da mange landmænd fremover ikke kan dyrke foder i ordentlig kvalitet og mængde til husdyrproduktionen."

"Det er arealer, der om fem år vil være tilgroede med planter og buske, som hverken fugle eller græssende kreaturer kan trives i. Naturplan Danmark bliver ikke en gevinst for naturen i Danmark med sådanne tåbeligheder."

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner er et kvælertag på landbrugserhvervet, fastslog Jens Gammelgaard.

"Hvis de bliver vedtaget som de ser ud på nuværende tidspunkt, skal der i værste scenarie braklægges 67 procent af arealet i oplandet til Norsminde Fjord. 52 procent til Horsens Fjord og 41 procent til Randers Fjord. Det er jo det glade vanvid."

"Miljøministeriet har netop offentliggjort en rapport, som beskriver at vi har et fantastisk vandmiljø i Danmark. Sigtdybden er steget både i åbne havområder og i fjorde og kystnære havområder. Ligeledes har Aarhus Universitet beregnet, at vi er ca. 10.000 ton foran statens krav til udledning af kvælstof."

"Men det er tilsyneladende ikke nok - hvornår er nok, nok? Vi har et erhverv, der er i en spændetrøje og gisper efter vejret, men det betyder tilsyneladende ikke noget i miljøets hellige navn."

"Regeringen kan simpelthen ikke være det bekendt. Det står i skærende kontrast til statsminister Helle Torning-Schmidts udtalelser om, at ”en ny miljøregulering samlet skal give erhvervsøkonomiske gevinster, være baseret på et solidt fagligt grundlag og fastholde et højt niveau for miljøbeskyttelse."

"Vi er jo helt enige med statsministeren, men hvorfor skal fødevare- og miljøministrene så komme med det ene tåbelige lovforslag efter det andet, der går i den stik modsatte retning. En retning som får endnu flere landmænd til at dreje nøglen, vi får endnu flere arbejdsløse og valutaindtjeningen falder."

Vi kæmper videre

Jens Gammelgaard sagde, at selv om der ikke altid er enighed, er der et godt og konstruktivt samarbejde med Odder og Skanderborg Kommuner.

"Kun ved konstruktiv dialog kan vi finde fornuftige og fremadrettede løsninger til gavn for alle i vores samfund."

"Landbrugets krise er også samfundets krise. Ingen kan være i tvivl om, at både banker, realkreditinstitutter og virksomheder i følgeindustrien er berørt. Derfor er det så vigtigt, at landbruget får arbejdsvilkår, der kan give en fornuftig indtjening."

"Selv om 2014 har været et hårdt år, er det vigtigt, at vi fortsat kæmper videre for at få en endnu bedre samfundsaccept – som er porten til politisk indflydelse. Det er vejen frem, at vi selv om vi er under pres på alle niveauer viser, at fødevareerhvervet har værdi for alle."

"Så derfor, kære medlemmer. Selv om vi af og til mærker pisken i ryggen. Selv om vi ofte står alene i kampen. Selv om nogle af os har fået grå hår i toppen. Så tror vi på fremtiden og er stolte af det, vi skaber," sagde Jens Gammelgaard.

Emneord

landbrugskrise

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle