Kommune anklages for at trække tiden i retssag

Kommune kræver erstatning tilbage fra landmand, som har fået skadet sine jord af naturprojekt.

En årelang strid om en mose i Sønderjylland bliver trukket i langdrag af Aabenraa Kommune.

Det mener advokat Flemming Elbæk, der er Landbrug & Fødevarers advokat i sagen, som bliver ført på vegne af to medlemmer.

Kort går sagen ud på, at et naturgenopretningsprojekt fra 1999 i Tinglev Mose har betydet, at arealerne op til mosen er blevet for våde til at dyrke. Det mener landmændene i hvert fald.

I det ene tilfælde har landmand Eskild Johnsen i 2017 fået tilkendt en erstatning på 80.000 kr. af Overtaksationskommissionen, selv om han selv og LandboSyd kom frem til et tab på godt 400.000 kr.

Aabenraa Kommune udbetalte pengene, men stævnede landmanden og krævede pengene tilbage.

"Det er meget, meget specielt, at en kommune stævner en borger for 80.000 kr. i en sag, der er afgjort i Overtaksationskommissionen. Det tror jeg aldrig, jeg har set før", siger Flemming Elbæk.

I den anden sag er det omvendt landmand Kurt Skelmose, der har stævnet kommunen, da han ønsker en større erstatning end det, han er blevet tilkendt.

Juridisk simpelt

Siden er tiden gået med bl.a. at få indhentet et syn og skøn af, om der i genopretningsprojektet er blevet taget nok højde for konsekvenserne af projektet, og om landmændene har fået den rigtige erstatning, som de har krav på efter vandløbsloven.

"Sagerne har principiel karakter, da de drejer sig om afgrænsning af vådområde- og naturgenopretningsprojekter. Sagerne er også meget teknisk komplicerede, og derfor er det nødvendigt, at vi får et uvildigt syn og skøn, så vi kan få sagens faktiske omstændigheder belyst. Sagernes juridiske spørgsmål er til gengæld ikke så komplicerede. Det er et spørgsmål om, hvorvidt landmændene har fået erstatning nok som følge af konsekvenserne af vådområdeprojektet i Tinglev Mose for landbrugsdriften på deres arealer. Sagerne har desværre været ekstremt lang tid undervejs", siger Flemming Elbæk.

Senest har Aabenraa Kommune bedt Procesbevillingsnævnet tage stilling til, om landmændene må stille uddybende spørgsmål til skønsmanden.

"Kommunen og deres advokat sat alle sejl til for at forhindre, at Johnsen og Skelmose spørger ind til, om kommunen har vedligeholdt vandløbene i Tinglev Mose, som de skal", forklarer Flemming Elbæk og tilføjer:

"Status lige nu er, at vi afventer supplerende skønserklæringer, så sagen kan køre videre".

Uenig i vurdering

Hos Aabenraa Kommune afviser man beskyldningerne om at trække sagen i langdrag.

"Aabenraa kommune har på ingen måde en særskilt interesse i at forhale eller trække sagerne i langdrag", lyder det i et svar fra direktør for Plan, Teknik & Miljø, Ditte Lundgaard Jakobsen.

Hun forklarer, at kommunen har valgt at stævne Eskild Johnsen, fordi man er uenig i, at det er naturprojektet, der har forårsaget de våde jorder. Derimod er det kommunens opfattelse, at det er jordens beskaffenhed, der gør, at den over tid synker og nærmer sig vandspejlet i området.

Direktøren forklarer desuden, at man ikke forsøger at forhindre spørgsmål i at blive stillet.

"Men Aabenraa kommune kan ikke tiltræde, at der skal stilles spørgsmål om vandløbsvedligeholdelse af vandløb, når lodsejerne kræver erstatning som følge af et restaureringsprojekt", siger Ditte Lundgaard Jakobsen og tilføjer:

"Endvidere vil en afgørelse tillige få betydning for andre lodsejere i området".

Faktaboks

Det gør L&F i sagen

  • Hos Landbrug & Fødevarer er chefjurist Charlotte Bigum Lynæs med til at indstille og drive principsagerne. »Vi ser desværre mange sager, hvor myndigheden har uanede ressourcer i forhold til lodsejeren. Og det afspejles ikke nødvendigvis i de tilkendte omkostninger«. 
  • Landbrug & Fødevarer har antaget sagen som en principsag for at afkræfte en formodningsregel for, hvilke områder der påvirkes af projektet og sikre fuldstændig erstatning.  

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle