Kongeåen genslynges: Kæmpe naturprojekt på vej med stor opbakning fra lokale landmænd

644 hektar marker og lavbundsjord med genslyngning af Kongeåen skal forvandles til storslået naturområde. 60-65 lokale landmænd og lodsejere deltager i projektet, som har været under forberedelse i en årrække.

Et historisk stort naturprojekt ved Kongeåen med genslyngning af åen og omdannelse af 644 hektar marker og lavbundsjord til et storslået naturområde, er nu rykket meget tættere på, takket være bl.a. 58 mio. kr. fra EU’s LIFE Fond, men også fra en lang række andre aktører, som har bidraget til det 100 millioner kroner store budget. 

Det fremgår af en fælles pressemeddelelse fra de mange parter, der deltager i projektet, som også tæller Sydvestjysk Landboforening. Foreningen har bidraget til med 50.000 kroner.

Det glæder bl.a. Niels Laursen, formand for Sydvestjysk Landboforening, at projektet efter mere end fem års forarbejde og tidligere afslag på LIFE-midler nu kommer i fart.

Hvornår projektet kan være en realitet vil han derfor slet ikke gætte på.

644 hektar lægges om

Støtten er under alle omstændigheder altafgørende for at kunne forvandle 644 hektar marker og lavbundsjord til et storslået naturområde, der samtidig kan imødegå klimaforandringerne. 

Kongeå-projektet skal således løse det stigende problem med oversvømmelser i området langs åen fra Jedsted Mølle ved Gredstedbro og ud mod Vadehavet. 

Samtidig skabes et imponerende naturområde, hvor klimatilpasning, natur, biodiversitet, renere vand og naturoplevelser går hånd i hånd.


Bredt samarbejde

Naturprojektet er blevet til i et ’stærkt samarbejde’ mellem, landbruget, private fonde, Nationalpark Vadehavet, offentlige myndigheder og Esbjerg Kommune, hedder det i pressemeddelelsen.

Konkret medvirker udover Esbjerg Kommune Den Danske Naturfond, 15. juni Fonden, Miljøstyrelsen, Sydvestjysk Landboforening og Nationalpark Vadehavet.

Det er første gang, at Esbjerg Kommune arbejder med et naturgenopretningsprojekt i denne størrelsesorden.

- Projektet binder mange tråde sammen, og på elegant vis løses et stort problem på en måde, som skaber en masse merværdi. Alle parter kan med rette være stolte over, at vi nu er nået så langt i processen, og der skal lyde en stor ros til de mange interessenter og partnere, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen.

Alle er vindere

Formand for Den Danske Naturfond, Bengt Holst, glæder sig til at sikre naturen meget mere plads med mange flere, gode levesteder.

- Alle vinder ved at genslynge Kongeåen. Dyr og planter får nye levesteder, vandet i Kongeåen bliver renere, og alle får adgang til nye store naturoplevelser. Landmænd der har oversvømmede marker, får mulighed for at sælge eller bytte deres jord, siger Bengt Holst.

Startskud til jordfordeling

Formelt underskrives aftalen om EU-støtten på de 58 mio. kr. inden juli, hvilket bliver startskuddet til en jordfordeling, hvor den lavtliggende landbrugsjord langs Kongeå-strækningen opkøbes. 

Derefter går arbejdet i gang med at genslynge Kongeåen, hvilket også har til formål at øge bestanden af den truede fisk snæbel i området.

Det vil bl.a. omfatte indfangning og udsætning af flere snæbelyngel.

- Med naturprojektet kan vi kombinere flere værktøjer og skabe værdi på mange måder. Med jordfordeling og vandparkering skaber vi klimasikring af landbrugets arealer og samtidig skabes et uforstyrret område til fugle, planter og insekter,  siger Niels Laursen, formand Sydvestjysk Landboforening.

Lodsejerne har vist stor interesse i at deltage i en jordfordeling. De sælger landbrugsjord tæt på Kongeåen for at købe erstatningsjord, hvis de skulle ønske det. De lodsejere skal nu kontaktes igen for at sikre, at der stadig er opbakning til projektet.

Mårhund, mink og ræv i fokus

- Jeg ser frem til dette vigtige projekt, som både skal bidrage til at forbedre biodiversiteten, og løse udfordringer langs den ydre del af åen, siger Janne Liburd, bestyrelsesformand for Nationalpark Vadehavet.

Fra Nationalpark Vadehavet vil reguleringsjægere have fokus på bestande af mårhund, mink og ræv, som udgør en fortsat trussel mod engfuglebestanden, siger hun.

Truede arter får nye muligheder

Det nye naturområde ved Kongeåen skal sikre gode levesteder for en række arter i vandet og på land, som er truet eller i tilbagegang.

- Her gribes klimaudfordringerne an på en kreativ måde, der samtidig formår at skabe mere natur og fremmer biodiversiteten. Det er et helt unikt projekt, som endelig rykker nærmere en realisering, siger Jørgen Ahlquist, formand for Klima & Miljøudvalget.

- Vadehavsområdet er et af de rigeste og største naturområder i Danmark. Men marsklandskabet er mange steder præget af en landbrugsdrift, der gennem en lang årrække har forringet naturværdierne i området. Det er derfor en stor glæde for 15. Juni Fonden, at vi kan bidrage til dette meget ambitiøse naturgenopretningsprojekt omkring Kongeåen, siger Per Voetmann, direktør i 15. Juni Fonden.

Faktaboks

Fakta om Kongeå-projektet

 • Økonomien i projektet hviler på, at EU's LIFE Fond støtter med 58 mio. kr., og derudover bidrager Den Danske Naturfond med 17 mio. kr., 15 juni Fonden støtter med 4,5 mio. kr., Nationalpark Vadehavet har afsat 185.000 kr., Miljøstyrelsen bakker op med 100.000 kr., Sydvestjysk Landboforening giver 50.000 kr. og Esbjerg Kommune bruger 6 mio. kr. på projektet. 
 • Derudover kommer 5,5 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond til rekreative formål og der et delområde, som realiseres via vådområdeordningen. De sidstnævnte projekter er ikke en del af ansøgningen til EU’s LIFE Fond.

Om projektet

 • Naturprojektet fokuserer på at omdanne de lavere liggende områder ved Kongeåen fra landbrugsjord til et frodigt naturområde. 
 • Efter jordfordelingen vil Kongeåen blive genslynget på en strækning fra Jedsted Mølle ved Gredstedbro og ud til Vadehavet. Det forlænger åløbet med ca. 3,5 km.
 •  Rundt om det 644 hektar store område laves der diger og grøfter, der medvirker til at området kan lagre de øgede mængder vand, som ekstreme vejrhændelser sender gennem Kongeåen. 
 • Ca. 500 hektar af området vil fremover være vandløbsnær natur med varieret fugtighed, og der etableresdesuden lavvandede søer og bekkasin-skrab. 
 • Genslyngning af Kongeåen skal fremme forholdene for en række arter. Under vandspejlet drejer det sig især om snæblen, lampretter og laks. I vandkanten er det arterne spidssnudet frø, strandtudse og grøn mosaikguldsmed, som vil få bedre vilkår. På land vil Vadehavets rige fuglelivet også nyde godt af de nye raste- og fourageringsområder. 
 • Historien bag
 • Ideen om et naturprojekt ved Kongeåen stammer fra en rapport med løsningsforslag, der skal afværge oversvømmelserne ved Kongeåen.
 • Et opfølgende arbejde i tre spor med deltagelse af lodsejere, interesseorganisationer udover Sydvestjysk Landboforening og Esbjerg Kommune førte i første omgang til etablering af to sandfang ved Gredstedbro og yderligere et foran Kongeåslusen. 
 • Det tredje og mere omfattende spor handlede om at lade landbrugsjord indgå i et naturprojekt.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle