Jo mere grovfoder, jo mere metan fra køer
Mængden af grovfoder har stor indflydelse på køernes metanproduktion, viser dansk forsøg

Køers udskillelse af drivhusgassen metan falder markant, når grovfoderandelen i foderrationen begrænses væsentligt.

Det viser fodringsforsøg ved Aarhus Universitet, Foulum, skriver DCA, Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, på deres hjemmeside.

En fodringsstrategi med reduceret govfoder er dog ikke umiddelbart anvendelig i praksis, fordi den udfordrer både køernes sundhed og landmandens økonomi, lyder konklusionen.

Tre foderrationer testet

Metan-forsøget er en udløber af et tidligere forsøg, hvor det på baggrund af tørken i sommeren 2018 blev undersøgt, om det er muligt at fodre malkekøer med mindre eller slet ingen grovfoder.

Resultaterne viste, at køerne fungerede rimeligt uden grovfoder, men analyser af vomindholdet viste også, at vomomsætningen og dermed deres sundhed var udfordret. Grovfoderandelen påvirkede ikke mælkeydelsen, men fedtprocenten faldt markant, når der ikke blev anvendt grovfoder, hvorved også ydelse af energikorrigeret mælk faldt.

Undersøgelse af grovfoderets betydning for køers metanproduktion
I det nye metan-forsøg blev følgende foderrrationer undersøgt:

  • BASIS: 50 pct. af tørstof fra grovfoder, dvs. en ’normal’ ration
  • HalvGrov:  25 pct. af tørstof fra grovfoder + 5 pct. af tørstof fra halm og resten var nonGM kraftfoder
  • NulGrov: 0 pct. af tørstof fra grovfoder + 10 pct. af tørstof fra halm og resten var nonGM kraftfoder

Hver ration blev undersøgt i fire Holstein- og fire Jersey-malkekøer.

Undervejs i forsøget blev køerne placeret i klimakamre for at måle køernes metanudskillelse. Endvidere blev køerne vejet, og der blev udtaget vomprøver og gødningsprøver samt registreret foder- og vandoptagelse samt drøvtygning.

Mindre grovfoder giver mindre metan

Resultaterne viste, et meget stort fald i metanudskillelsen, når grovfoderandelen blev reduceret fra 50 procent til 0 procent. .

Det var især tilfældet for Holstein, hvor reduktionen i metan pr. kg optaget tørstof var på hele 48 procent , mens reduktionen var 23 procent for Jersey, altså en tydelig vekselvirkning mellem race og grovfoderandel.

Reduktionen i metan kan forklares ved, at når der tages grovfoder ud af køernes foderration, sker der en reduktion i mængden af nedbrudte fibre, fordi det er fibernedbrydningen, der giver anledning til metandannelsen.

”Vores resultater er absolut interessant ny viden i forhold til at få reduceret køernes produktion af drivhusgasser. Men det ligger dog ikke lige for at lave en så ekstrem fodring i praksis.

Dels får vi ikke udnyttet koens potentiale til at leve af det, som ingen andre kan leve af, nemlig grovfoder - og dels er der risiko for fordøjelsesforstyrrelser hos koen, og sidst men ikke mindst er det en ret dyr fodring”, forklarer seniorrådgiver Christian F. Børsting fra Institut for Husdyrvidenskab, AU, som har stået i spidsen for forsøget.

Den overraskende store forskel mellem jersey og Holstein køerne har forskerne ikke nogen sikker forklaring på i øjeblikket.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.