L&F: Faglighed halter videre i nye vandområdeplaner
Landbrug & Fødevarer ser kritisk på nye vandområdeplaner, men glæder sig over udsigt til international evaluering og gummistøvleplan for små vandløb.

Det faglige grundlag i de nye vandområdeplaner, som Miljø- og Fødevareministeriet i dag har præsenteret, er fortsat ikke godt nok, mener Landbrug & Fødevarer.

Dels er der stadigvæk for stort fokus på kvælstofreduktion i det marine miljø, og dels er alt for mange små vandløb efter organisationens opfattelse fortsat omfattet af vandområdeplanerne. 

Til gengæld glæder L&F sig ved udsigten til en stor, international evaluering af den danske indsats for vandmiljøet i 2017. 

Og glæden er også stor over en varslet, storstilet »gummistøvleindsats« i slutningen af 2016.
Her skal 8.500 km små vandløb konkret besigtiges og vurderes i forhold til, om de bør være omfattet af vandområdeplanerne. 

For de to sidstnævnte initiativer fortjener regeringen og partierne bag landbrugspakken »stor ros og anerkendelse,« siger Lars Hvidtfeldt, viceformand i Ladbrug & Fødevarer.

"Men jeg må med tristhed konstatere, at der fortsat er meget store udfordringer i forhold til det faglige grundlag i vandområdeplanerne."

Samme medicin igen

Ifølge Lars Hvidtfeldt er der især grund til at kritisere vandområdeplanerne for deres ensidige fokus på kvælstofreduktion.

"Det er i vores øjne stærkt problematisk, at man stadigvæk kun anvender én medicin i det marine miljø som middel til at nå målene i vandrammedirektivet: Reduktion af kvælstoftilførslerne."

"Det er stærkt problematisk, for som Landbrug & Fødevarer tidligere har peget på, er der stor usikkerhed om de kvælstofmodeller, som Aarhus Universitet og DHI har lavet."

Udlandet på banen

Lars Hvidtfeldt ser derfor meget frem til den nu aftalte proces for en international evaluering.

"Regeringen og partierne bag landbrugs- og fødevarepakken fortjener stor anerkendelse for, at de vil udfordre det faglige grundlag ved at inddrage internationale eksperter i en evaluering af vandplanerne, i stedet for, at det er dem, der har siddet og ment det samme de sidste 25 år, som skal bedømme dem," siger han.

"Det er en kritik, vi har ført frem i mange år, og det er dejligt, man har lyttet!"

Evaluering i 2017

Den internationale evaluering skal finde sted i 2017, og Lars Hvidtfeldt forventer, at resultatet vil kunne rykke på de nuværende miljømål i vandområdeplanerne - også selvom de vil være meldt ind til EU.

"Hvis det viser sig, at man bruger den forkerte medicin eller andre forhold gør sig gældende, går jeg da ud fra, at målsætningen for det pågældende vandområde ændres allerede i de nuværende vandområdeplaner, og som minimum når næste vandplanperiode skal implementeres!"

Håb for fjorde

Lars Hvidtfeldt henviser til, at i de nye vandområdeplaner meldes miljømålene ind til EU vandområde for vandområde i stedet for generelle reduktionsmål.

Det sker via bekendtgørelser, som Lars Hvidtfeldt mener, »må kunne justeres undervejs.

Lars Hvidtfeldt håber samtidig,  at den internationale evaluering kan ændre og lempe målsætningerne for en række "slusefjorde" som bl.a. Ringkøbing Fjord, Mariager Fjord og Karrebæk Fjord.

Her er miljømålene efter L&Fs opfattelse urealistisk ambitiøse, og dermed risikerer man, at store landbrugsoplande pålægges voldsomme indsatsbyrder.

"Vi er stærkt kritisk overfor den måde, man har karakteriseret disse fjorde, og det er et emne, vi fortsat vil forfølge."

Glæde over gummistøvleplan

På plussiden i de nye vandområdeplaner er også den »gummistøvleplan« for vandløbsområdet, som der nu er aftalt en proces for.

Den betyder, at kommuner og lokale aktører i Vandrådene sammen skal trække i gummistøvlerne for i fællesskab at gennemgå alle små vandløb - det vil sige 8.500 km  af de i alt 19.000 km vandløb, som er omfattet af vandområdeplanerne. 

"Det er et rigtig fint tiltag af regeringen og partierne bag landbrugspakken, at man nu for første gang får gummistøvlerne på og finder ud af, om de små vandløb er kategoriseret korrekt."

"Jeg forventer at en masse af de kunstige og stærkt modificerede vandløb herefter får ændret deres status og ryger helt ud af vandområdeplanerne," siger Lars Hvidtfeldt.

 

Faktaboks

FAKTA

  • Juli 2016: Vandområdeplanerne træder i kraft.
  • Efterår 2016: Regionale stormøder.
  • Efterår 2016: Indsatser for kvælstof, søer, spildevand og vandløb sættes i gang.
  • Ultimo 2016: Kommuner og lokale vandråd gennemgør kriterier for, hvornår små vandløb skal være omfattet af vandområdeplanerne.
  • Udgangen af 2017: Vandrådene har gennemgået de små vandløb. Der foretages konsekvens rettelser om miljømål og indsatsprogrammer.
  • Primo 2018: 8 ugers høring over ændringerne, hvorefter antal km vandløb i vandområdeplanerne konsolideres.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.