Landbruget står for 16 procent

Udledningen kommer fra dyrene (metan og lattergas), fra landbrugets maskiner og når jorden dyrkes.

I Danmark står landbruget for 16 procent af den samlede udledning af drivhusgasser.

Udledningerne af metan og lattergas fra landbruget er dog faldet med 23 procent i perioden 1990 til 2007, blandt andet fordi der er færre køer og en række vandmiljøplaner.

På verdensplan står landbrugsproduktionen for 17 til 32 procent af drivhusgasudledningen. Det store interval skyldes usikkerhed om udledninger fra skovfældninger og opdyrkning af jord, især i udviklingslandene.

Lattergas og metan

Metan og lattergas er de største syndere i landbrugets udledning. De påvirker klimaet 21 og 310 gange mere end CO2. Derfor har udledning af selv små mængder lattergas stor effekt på klimaet.

Minister giver jægere nye våben mod vildsvin - er trussel mod svineproduktionSvin 15. december · 13:52

De største udledninger af metan fra landbruget kommer fra drøvtyggerne, især køer. Derfor er oksekød en af de fødevarer, der betegnes som mest klimaskadelig. Det er muligt at reducere udledningen af metan ved at ændre køernes foder, så det indeholder større mængder fedt. Denne løsning kan dog give andre problemer, nemlig højere fedtindhold i mælken.

Gyllelagre udleder metan. Derfor vil behandlingen af gylle i biogasanlæg reducere udledningen af drivhusgasser. Der er også andre muligheder for at begrænse metanudslip fra gyllelagre - for eksempel ved overdækning, forsuring af gyllen og tilsætning af stoffer, der hæmmer udviklingen af metan.

Udledning af lattergas kommer især fra husdyrgødning. Der udledes også lattergas gennem ammoniakfordampning og nitratudvaskning. Lattergasudledningen kan reduceres ved at ændre anvendelsen af kvælstofgødning og gennem øget udnyttelse af kvælstof - eksempelvis ved nedfældning af gylle eller ved anvendelse af nitrifikationshæmmere.

Kilde: Miljø- og fødevareministeriet

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu