Færre tidsler i buketten

Af Claus Solhøj

Forhandlingerne i Venstres folketingsgruppe har trukket en del torne ud af det udspil til vandplaner, der sendes i høring på mandag:

Kvælstof-reduktion

For det første står det nu fast, at N-reduktionen i første omgang kun omfatter 9.000 ton på landsplan mod før 19.000 ton. Det betyder, at N-reduktionen skal ske gennem allerede vedtaget lovgivning om vådområder og efterafgrøder, mens de resterende 10.000 ton fortsat afventer et analysearbejde, hvor der undersøges andre tiltag end reduktion af afgrødernes N-kvoter.

Her kan stenrev nu indgå i reduktionen af næringsstofudvaskning sammen med andre løsninger, som miljøminister Karen Ellemann (V) kalder de ¿mest intelligente¿. Ydermere skal der foretages en grundigere vurdering af effekten af de hidtidige tiltag. Desuden fremgår det, at reduktionen på de sidste 10.000 ton skal ske i takt med de øvrige EU-lande - og det kan betyde en udsættelse til år 2021 eller 2027 i stedet for 2015.

Mindre vanding droppes

For det andet bortfalder forslaget om at reducere markvandingstilladelserne med ca. 15 procent på landsplan - et forslag, der kunne have ramt 55.000 hektar især på de lettere jorder med blandt andet stor mælke- og kartoffelproduktion.

Kompensation

For det tredje skal landmænd, der lider tab som følge af oversvømmelser ved reduceret vandløbsvedligeholdelse, nu sikres kompensation - før var der kun en vagt formuleret mulighed for erstatning. Der er afsat 52 mio. kr. til kompensation. Det vil formentlig betyde, at der skal skrues ned for ¿ambitionerne¿ i en række kommuner i takt med, at erstatningerne udbetales, hvis ikke Folketinget bevilger flere penge til kompensation.

Endelig indeholder udspillet en række elementer af mindre betydning for landbruget. Blandt andet pålægges kommunerne at få bedre styr på spildevandet, især ved overløb i spildevandsreservoirerne.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle