Nedfældning af forsuret gylle er kostbart og unødvendigt

Kravet om at nedfælde staldforsuret gylle er en unødig dobbelt miljøindsats, der giver kostbare køreskader

Gyllenedfældning på græsmarker koster 700 kr. pr. hektar som følge af køreskader. Dette betydelige tab, der er beregnet af Videncentret for Landbrug, skyldes, at græssets rødder overrives af de brede dæk på traktorer og gyllenedfældere.

Det giver også køreskader at udbringe gylle med slæbeslangebom, men her er arbejdsbredden betydeligt større og trækkraftbehovet væsentlig mindre end ved nedfældning.

Søger dispensation

Beregningen af tabet på 700 kr. pr. hektar er derfor en beregning af forskellen på køreskaderne ved nedfældning og udbringning med slæbeslanger.

Infarm, der udvikler forsuringsanlæg til stalde, har gennem to år søgt dispensation, så forsuret gylle, der udbringes med slæbeslangebom, kan ligestilles med nedfældning.

"Flere tidligere undersøgelser i Danmark og Holland har fastslået, at ammoniakfordampningen kan reduceres i lige så høj grad ved forsuring som ved nedfældning," siger salgs- og marketingchef Mark van den Bosch, Infarm.

Senest har en dansk undersøgelse påvist, at Infarm-metoden kan reducere ammoniak-fordampningen med 59 pct. sammenlignet med en reduktion på 54 pct. ved gyllenedfældning, der vel at mærke er sket under gunstige forhold. Det er velkendt, at gyllenedfældning i praksis langt fra altid sker under ideelle forhold.

"De positive resultater fra den danske undersøgelse er ikke nogen nyhed for os," siger Mark van den Bosch.

Tyskland, Holland og Danmark har udarbejdet en fælles standard eller protokol (VERA) for undersøgelse af ammoniak-fordampning fra markoverflader. "De nye danske resultater, der er udført i overensstemmelse med VERA-protokollen, bekræfter tidligere undersøgelser," siger han.

Ekstra omkostninger

"Ammoniak-fordampning kan reduceres med forsuret gylle i mindst samme omfang som ved nedfældning. Derfor er det meget uheldigt, at den husdyrgødningsbekendtgørelse dikterer, at gyllen skal nedfældes fra 2011, da nedfældning er forbundet med betydelige ekstraomkostninger," siger Mark van den Bosch.

"Ved at diktere en bestemt teknisk metode, nemlig nedfældning, hindrer man også udvikling af ny teknologi, der kan reducere ammoniak-fordampningen endnu mere end ved nedfældning," tilføjer han.

Mark van den Bosch forventer, at den gældende husdyrgødningsbekendtgørelse ændres i nærmeste fremtid. "På et møde med Miljøstyrelsen for nylig er det stillet os i udsigt, at ændringen vil ske i løbet af oktober i år. Vi kan selvfølgelig ikke vide, hvad ændringen går ud på, men jeg forventer, at forsuring og nedfældning vil blive sidestillet," siger han.

Infarm har til dato leveret 75 staldforsuringsanlæg, og flere er på vej. Forsuringen sker ved, at der automatisk iblandes svovlsyre i gyllen, mens den befinder sig i stalden. Svovlsyren reagerer med ammoniak, så den flygtige ammoniak omdannes til ammonium-kvælstof, der ikke fordamper hverken i stalden, ved opbevaring eller ved udbringning.

hoeg@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle