Djursland Landboforening præsenterer lokale kandidater

Djursland Landboforening har i forbindelse med kommunalvalget 2021 tilbudt alle medlemmer i foreningen, som stiller op til kommunalvalget 2021, at blive præsenteret i en samlet artikel.

Djursland Landboforening har udarbejdet tre spørgsmål til de syv kandidaterne, som de kort og præcist har svaret på. Her uddyber de, hvilke emner de synes er vigtigst i forhold til udviklingen af netop deres kommune, hvordan de i det politiske arbejde vil tage hensyn til landbrugserhvervets fortsatte udvikling, og hvordan de som kommunalpolitiker vil samarbejde med landbrugserhvervet omkring den grønne omstilling.

1. Hvilke emner synes du er vigtigst i forhold til udviklingen af din kommune?

 

Cay Wulff Sørensen (V): Jeg mener, at der skal større fokus på erhvervslivet, som vil give arbejdspladser og bosætning i kommunen.

Lars Sørensen (V): Først og fremmest skal der styr på økonomien - det giver muligheder for udvikling. Norddjurs har prøvet det modsatte. Der skal ikke være overbudspolitik, og så skal der være skarpe prioriteringer.

Claus Wistoft (V): Syddjurs kommune skal fortsat være en kommune i vækst med både flere borgere, virksomheder og arbejdspladser. Det skal kommunen skabe de bedste rammer for.

Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V): Det vigtigste ved kommunalvalget bliver at vinde borgmesterposten. 4 år uden styrmand har været svært for kommunen som virksomhed og for os som borgere. Så er der en række udfordringer på Natur, Teknik og Miljø-området, hvor jeg i nuværende periode er næstformand. BNBO og drikkevand, arealanvendelse og jordfordelinger samt byggesager og konstruktiv borgerkontakt er emner, vi kommer til at arbejde med, og som der skal findes fornuftige løsninger på. Vi bliver flere børn og flere ældre i kommunen. Det skal vi tage hånd om, og via økonomisk styring skal det sikres, at anlægsbudgettet er rummeligt nok til de institutioner, skoler og ældreboliger, det kræver - uden at vi glemmer veje og vedligehold af det eksisterende.

Gunnar Sørensen (V): Alle unge skal i uddannelse eller arbejde. Der bliver brug for alle hænder! Mindst 30% skal vælge en erhvervsuddannelse. Vi skal arbejde for bosætning i alle plandistrikter. Herunder byggegrunde i landsbyerne. Der skal skabes bedre muligheder for at udnytte nedlagte landbrug - både bygninger og evt. tilstødende jord.

Riber Hog Anthonsen (V): For mig er det vigtigt, at lokaldemokratiet virker, det skal være muligt at blive hørt - ikke kun hvis man bor i de større byer. Jeg synes, vi alle har en forpligtelse overfor de unge - specielt de unge på landet. Jeg vil kæmpe for, at det er muligt at bo på landet og have et ungeliv. Vi skal have bedre økonomisk styring i Syddjurs Kommune, de sidste 4 år har været noget af en slingrekurs. Hvis ikke vi har penge til at investere i fremtiden, er det lig med tilbagegang. Vi skylder alle skatteydere at forvalte deres penge forsvarligt, og det skal kunne betale sig at gøre en indsats.

Peter Krog-Meyer (V): Vi skal tage borgerne alvorligt og huske borgerinddragelse. Eksempelvis forløbet omkring naturnationalparkerne: Jeg rejste allerede i maj spørgsmålet omkring mulig udpegning - det blev tilbagevist, men kort tid efter kom Kalø og Mols Bjerge alligevel i spil. En lukket proces som nemt tromler folk ned. De grundlæggende rammer for udvikling og servicering af erhverv skal blive bedre. Sammenhængskraften skal tilgodeses i kommunen, det vil sige, at der investeres i hele kommunen også i de mindre byer. Livet på landet skal sikres.

2. Hvordan vil du i dit politiske arbejde tage hensyn til landbrugs-erhvervets fortsatte udvikling?

 

Cay Wulff Sørensen (V): Der skal fortsat være fokus på alle de omkostninger, der vælter ind over landbruget. Eksempelvis brug af eget vand fra egen brønd. Så skal der være hurtig byggesagsbehandling.

Lars Sørensen (V): Vi skal lytte til landbrugets organisationer. Vi skal have en hurtig sagsbehandling og en imødekommen indstilling fra Teknisk forvaltning. Det skaber arbejdspladser, som vi har hårdt brug for.

Claus Wistoft (V): Land - og skovbrug er et vigtigt erhverv i Syddjurs, som fortsat skal have mulighed for vækst og udvikling, og have fokus i de kommunale rammevilkår.

Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V): Op mod 10 % af arbejdspladserne i Syddjurs findes indenfor land og skovbrug - derfor er landbrugserhvervet vigtigt i Syddjurs. Jeg vil kæmpe erhvervets sag indenfor f.eks. bygge- og miljøsagsbehandling, ift. klimadebatten med landbruget som en del af løsningen og i det hele tage hjælpe med at tale landbruget op. Jeg har god adgang til sparring og en finger på pulsen via min bestyrelsespost i landboforeningen.

Gunnar Sørensen (V): Jeg vil sikre, at landbruget som erhverv bliver hørt! Der skal være tidlig dialog med lodsejere, der bliver berørt af kommunal planlægning. Vi skal sikre hurtig og smidig sagsbehandling – også i miljøsager! Når der eksproprieres skal sagerne afgøres og afsluttes ordentligt. Der skal afregnes hurtigst muligt.

Riber Hog Anthonsen (V): Landbruget er en vigtig rygrad i Syddjurs både som erhverv, arbejdsplads og økonomisk bidrager til kommunekassen. Jeg vil gerne være landbrugets stemme de næste 4 år. Det er vigtigt for mig at være med til at sætte en retning for Kommunen, der er præget af fornuft og faglighed og ikke følelser. Det skal være muligt at drive landbrug og udvikle i den retning, den enkelte landmands familie ønsker der, om det er husdyrproduktion, planteavl, økologi special afgrøder eller grøn energi.

Peter Krog-Meyer (V): Jeg vil arbejde for, at de dele af kommunens forvaltning, der betjener landbruget, løbende underkastes et serviceeftersyn: Sagsbehandlingstider, vandløbsregulativer, drikkevandsområdet oa. - der er mange ting at tage fat på. Erfaringerne viser, at der løbende kommer nye sager til, og at det ofte bliver et meget forceret forløb.

3. Hvordan vil du som kommunalpolitiker samarbejde med landbrugs-erhvervet omkring den grønne omstilling?

 

Cay Wulff Sørensen (V): Jeg vil være en del af løsningen, og jeg vil sørge for bedre rammebetingelser og ikke mindst arbejde for et nyt Biogasanlæg ved Ramten Ørum

Lars Sørensen (V): Landbruget bliver en af de store spillere i forhold til den grønne omstilling. Landbrugsaftalen er på plads, med et godt aftryk fra Venstre. Nu skal kommunen op i gear, så de er klar til at godkende de ansøgninger, der kommer.

Claus Wistoft (V): Landbrugets grønne omstilling er jo indeholdt i den nylig indgåede landbrugsaftale, og udmøntningen heraf skal byrådet understøtte i partnerskab med landboforeningen.

Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V): Landbruget er en del af udfordringen - men en endnu større del af løsningen ift. den grønne omstilling. Der er netop indgået en partnerskabsaftale mellem kommunen og landboforeningen omkring klima. Vi skal fokusere på de områder, hvor vi kan se synergier. Kommunen har brug for landboforeningen som sparringspartner og løftestang for at komme i mål med f.eks. jordfordelinger, lavbundsprojekter og drikkevandsbeskyttelse. Jeg vil arbejde for dialog og samarbejde fremfor konflikt og konfrontation.

Gunnar Sørensen (V): Der skal være hjælp til mig og mine kolleger med rådgivning og vejledning. Hvor giver det mening og mest grøn omstilling for investeringen? Kommunen vil arbejde for klyngedannelser og vidensdeling inden for andre erhverv. Det kan også med fordel fremmes inden for f.eks. landbrug, der omstiller til reduceret jordbehandling. ERFA-grupper og fælles hjælp til evaluering og fakta er gode skridt på vejen.

Riber Hog Anthonsen (V): Den grønne dagsorden brager derud af. Mange vil gerne tage æren for alt det gode, der sker på landet, men det er reelt os landmænd, der har nøglen til omstillingen. Det er os, der har fingeren i jorden, og som mærker konsekvensen af klimaændringerne. Men vi har også et ansvar, og det mener jeg også, vi er klar til at løfte. Se bare den klimapartnerskabsaftale, der er lavet mellem Djursland Landboforening og Syddjurs Kommune. Det er vigtigt, at der er plads til alle. Jeg tror, landbruget er en stor del af den grønne omstilling.

Peter Krog-Meyer (V): Det netop indgåede store landbrugsforlig medfører, at der kommer nogle "SKAL" opgaver til landbruget. Da forliget er meget bredt, så kommer der sandsynligvis mange muligheder for fortolkninger. Det ligger mig meget på sinde, at det bliver realistisk og ikke "overimplementeret" da det ellers vil kunne ramme en del bedrifter hårdt. Jeg vil arbejde for, at kommunen bliver en medspiller, f.eks. indenfor udtagning af landbrugsjord, vådområder, biogas mv.

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.