L&F: Strammere fosforlofter kommer til at gøre ondt

Fødevareministeriet har i et forslag til ny bekendtgørelse lagt op til betydelige stramninger af fosforlofterne for husdyrgødning, allerede fra august i år og yderligere i 2025. Det medfører stor kritik fra L&F.

Fødevareministeriet har i fredags sendt en bekendtgørelse i høring, som har fået viceformand i L&F, Thor Gunnar Kofoed, til at finde den store kritik frem.

Det drejer sig om gødningsanvendelsesbekendtgørelsen, og den omfatter blandt andet forslag til, hvilke nye fosforlofter, der skal tilknyttes de enkelte typer af husdyrgødning.

Efter den gældende gødningsbekendtgørelse har husdyrgødning fra svin, fjerkræ, kødædende pelsdyr og kvægundtagelsesbrug et fosforloft på 35 kg fosfor pr. hektar, mens husdyrgødning fra kvæg, der ikke er undtagelsesbrug, får, geder og andre husdyrtyper har et fosforloft på 30 kg fosfor pr. hektar.

Allerede fra den planperiode, der begynder til august i år, og de næste tre perioder, bliver det i udkastet foreslået, at stramme fosforlofterne for husdyrgødning fra kvægundtagelsesbrug, så de kommer ned på 34 kg fosfor pr. hektar. Fosforloftet for husdyrgødning fra andre husdyrtyper med et nuværende fosforloft på 35 kg fosfor pr. hektar foreslås fra august, at de bliver strammet, så loftet fremover er på 33 kg fosfor 

Husdyrgødning fra husdyrtyper, der i dag har et fosforloft på 30 kg fosfor pr. hektar, skal der ikke ændres på.

Når vi når august 2025, og den planperiode der begynder der, så er det forslaget i den nye bekendtgørelse, at fosforlofterne for husdyrgødning fra kvægundtagelsesbrug fastsættes til 33 kg fosfor pr. hektar, mens de for alle andre fastsættes til 29 kg fosfor pr. hektar. 

Kvægbrugere særligt hårdt ramt - igen

Fra Thor Gunnar Kofoed lyder det, at det kommer til at gøre ondt.

- De strammere forsforlofter kommer til at gøre ondt på alle husdyrgrene. Ikke mindst for kvægbrugene, som i forvejen er hårdt ramt af andre ændringer i den nye CAP (EU's landbrugsreform, red.) . Men også de økologiske husdyrproduktioner får et stort problem, fordi de ikke har mulighed for at kompensere med handelsgødning for den lavere kvælstoftildeling via husdyrgødningen, som er konsekvensen af et øget udbringningsareal, som de lavere fosforlofter medfører, siger han.

Han fortæller, at Landbrug & Fødevarer erkender, at husdyrloven foreskriver at fosfortabet på markerne skal reduceres, men med de skærpede krav, går ministeriet til den yderste grænse af, hvad loven giver hjemmel til.

- De vælger blandt andet at ignorere, at landbrugene er blevet mere effektive til at fjerne fosfor gennem øgede høstudbytter, lyder det fra Thor Gunnar Kofoed.

Han fortæller, at han kunne ønske, at Fødevareministeriet havde valgt en mere balanceret løsning inden for lovens rammer frem for at påføre husdyrproduktioner de størst mulige byrder.

- Det virker som om, at ministeriet bevidst har fravalgt at udnytte den fleksibilitet, som lovgivningen giver mulighed for i forhold til fastsættelse af lofterne og at forslaget om at stramme fosforlofterne derfor er unødvendigt og urimeligt, lydet det fra Thor Gunnar Kofoed.

Unødvendige stramninger

Fra viceformanden lyder det videre, at Seges har påvist en stigende fraførsel af fosfor med afgrøderne. Derfor kan beskyttelsesniveauet for fosfor, ifølge Thor Gunnar Kofoed, opretholdes uden stramninger af fosforlofterne.

- Stramningerne er nærmere en politisk beslutning fremfor en faglig-juridisk tilgang til, hvad der er nødvendigt for at opfylde loven og miljøforpligtelsen. Loven angiver et interval, et råderum, som vi mener ministeren bør anvende, for at sikre husdyrproduktionen, siger Thor Gunnar Kofoed.

Vent med 2025

Fra Landbrug & Fødevarers lyder det, at der sker meget indenfor husdyrområdet i disse år, og det er afgørende, at den nyeste faglige viden bliver taget i brug, så landmændene kan se det gavner at bliver dygtigere. 

Ny viden og nye teknologiske muligheder kan altså medvirke til at vi kan være et helt andet sted om bare få år. Derfor mener organisationen, at man ikke skal fastsætte fosforlofter for 2025 allerede nu.

I den nyhed som Landbrugsstyrelsen lagde ud fredag i sidste uge bliver det forklaret, at grunden til man melder ud allerede nu om fosforlofterne for 2025/2026 er for, at "landbrugere får bedre mulighed for at tilpasse sig de stramninger, der kommer."

- Selvom fosforlofterne fastsættes for denne periode allerede nu, kan de senere ændres f.eks. for at tage hensyn til en evt. øget fraførsel af fosfor fra markerne via høst eller øvrig ny viden, lyder det i Landbrugsstyrelsens nyhed.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle