Sponsoreret af Bayer Crop Science
3 gode råd til bekæmpelse af ukrudt i vårbyg
Etablering af vårbyg er så små gået i gang, mens nogle allerede er spiret frem. Strategien til ukrudtsbekæmpelse er derfor vigtig, særligt i marker hvor der senere i sædskiftet skal dyrkes frøgræs. Både af hensyn til dette, men også til vårbyggen, er det vigtigt at have styr på ukrudtet. Klaus Jakobsen fra Bayer kommer her med tre gode råd til at holde vårbyggen ren for ukrudt.

Valg af middel afhænger af ukrudtssammensætningen på marken. Græsserne er de vigtigste at bekæmpe, da de typisk er flerårige og har stor frøsætning, der kan forblive spiredygtige mange år i jorden. Græsserne kan dog være svære at bekæmpe med kemiske metoder på grund af bladenes hældning og det faktum, at der generelt ikke er meget bladmasse at afsætte midlerne på. Især enårig rapgræs kan være svær at ramme under fremspiringsfasen, da planten blot står med tynde spirer lige op i luften. Anbefalingen er derfor at vente med behandlingen til planterne står med 2-3 blade.

Enårig rapgræs


Et par gode råd til bekæmpelsen er at nedsætte hastigheden ved sprøjtning og øge vandmængden, således at der sikres god dækning.

DFF er grundstenen i al ukrudtsbekæmpelse i vårbyg, især på grund af dens gode effekt mod arter som ærenpris, tvetand og agerstedmoder. Derudover er effekten mod enårig rapgræs ikke uvæsentlig, især når der behandles med god jordfugt. DFF har dog ikke tilstrækkelig effekt mod græsserne, som derfor er vigtige at holde øje med.

Hussar Plus har gennem flere år klaret sig godt mod især enårig rapgræs og almindelig rajgræs. Produktet må anvendes i en dosering op til 0,07 l/ha, men kan blandes med andre produkter for at gøre løsningen mere bred på de bredbladede arter. Eksempelvis er det populært at anvende en løsning, der hedder 0,05 l/ha Hussar Plus + 0,2 l/ha Pixxaro + 0,03 l/ha DFF på grund af den brede effekt.

Hos mange er det populært at anvende en split-strategi, hvor DFF sprøjtes ud på sort jord og så følges op med Hussar Plus efter fremspiring. Sortjordsbehandlingen har god effekt på de bredbladede arter samt enårig rapgræs, mens den bremser væksten af de andre græsser. Dette ophold i væksten betyder, at græsserne fremstår mere ensartede, hvorved den efterfølgende græsbekæmpelse kan times bedre. Især på arealer med meget græsukrudt er denne strategi fordelagtig.

Sædskiftet

Sædskiftet er en pågående proces, man hele tiden skal have i baghovedet. Skiftet mellem afgrøder betyder også et skifte mellem ukrudtsarter, da alle arter ikke trives under de samme forhold. Især variationen mellem vinter- og vårafgrøder har betydning, da livscyklen for ukrudtsarterne varierer meget. Arterne kan inddeles i 3 kategorier. F.eks. er kornblomst overvintrende-enårig mens pileurterne er sommer-enårig. Midt imellem findes arter som enårig rapgræs, mark ærenpris, storkenæb og fuglegræs, der både er sommer- og overvintrende-enårig. Slutteligt er der også kategorien af flerårige arter, som bl.a. almindelig rajgræs og tidsler tilhører.

Variationen i sædskiftet er derfor af stor vigtighed for forekomsten af de enkelte arter, da de mest udbredte ukrudtsarter i marken som regel følger afgrødernes livscyklus. Bekæmpes disse ukrudtsplanter ikke tilstrækkeligt, vil de føre til frøsætning og herefter medvirke til yderligere opformering.

God etablering

Den gode vårbyg-afgrøde har sit fundament i etableringen. De senere år er vi blevet meget klogere på dette, og placeret gødning samt et godt såbed er faktorer, man ikke må gå på kompromis med. Mange steder kan der nedfældes gylle forud for såning, og mængden afhænger af typen. Gylle kan dog ikke gøre det ud for startgødning, og derfor er det stadig en rigtig god idé at placere en del af gødningen ved såning, da det giver en hurtigere og mere ensartet fremspiring. Det hjælper afgrøden til at lukke rækkerne af og dermed konkurrere bedre mod ukrudtet. Vi så især effekten af placeret gødning i den tørre 2018 sæson, hvor bredspredt gødning efter fremspiring aldrig fik den ønskede effekt. 2018 var naturligvis et meget specielt år, men med kvælstoffet placeret tæt ved frøet er afgrøden sikret næring fra starten af.

Med god etablering og velvalgt ukrudtsbekæmpelse vil afgrøden have et godt udgangspunkt frem mod høst.

 

Pixxaro® Corteva

Emneord sponsoreret, Bayer Crop Science

Sponsoreret af Bayer Crop Science

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.