3 gode råd til udbringning af gylle

Husk, at der er krydsoverensstemmelse på udbringningsmetoder og på de regler, der skal sikre mod overfladeafstrømning. Se de tre vigtige råd, før du kører ud med gyllen.

Af Ulla Plauborg, planteavlskonsulent, Velas

Med historiske høje priser på handelsgødning er der penge at spare ved optimal udnyttelse af gyllen.

Brug gylleanalyser, så tildeling af kvælstof kan optimeres til den enkelte afgrøde og mark. 

1. optimal Udbringning 

Afgrøden har først behov for næringsstoffer, når der er stabile temperaturer over 5 grader C. Vent derfor med at køre gylle ud til væksten for alvor går i gang, og marken er farbar. 

Tidlig udkørsel af gylle bør kun ske på arealer og i afgrøder med størst mulig sikkerhed for en god udnyttelse og lavest mulige risiko for forurening af vandløb/søer. F.eks. ved nedfældning i græsmarker eller ved slangeudlægning i veletableret raps eller vintersæd langt fra vandløb. 

Er der behov for at køre gylle ud tidligt, så undgå kørsel i marken, som kan føre til strukturskader. Benyt udstyr med brede lavtryksdæk og mulighed for reduceret dæktryk. 

Den største udfordring ligger i at undgå tab i form af ammoniakfordampning eller nitratudvaskning. 

Risikoen for tab i vintersæd kan minimeres ved at dele udbringningen over to gange og max. køre 15-20 ton pr. hektar pr. gang. Ved problemer med afgrødesvidning fra gylle, er denne strategi også en god løsning.

Er lagertanken fuld, er ledig plads i tanken hos en nabo et godt alternativ, der er værd at undersøge. Herved kan gyllen køres ud senere, når jorden er farbar og planterne er i vækst.

Tabel 1. Tilladte udbringningsteknikker til flydende husdyrgødning

*Kun frøgræsmarker med kontrakt på frøavl i indeværende sæson er undtaget nedfældningskravet.

2. Brug gylleanalyser

Gylleanalyser er vigtige for en faglig korrekt gødningstildeling.

Indholdet af næringsstoffer i gylle varierer betydeligt mellem bedrifter, gylletanke og år. Det er sjældent, at det svarer til de beregnede normtal.

Kender man ikke det præcise N-indhold, kan det for 30 ton pr. hektar nemt give en afvigelse på op til 25 kg N pr. hektar i forhold til det forventede.

Ved at tage gylleanalyser kan mængden af handelsgødning tilpasses, så man undgår over- eller undergødskning af afgrøden. 

3. undgå krydsoverensstemmelse

Husk reglerne om afstrømning og våd, frossen og snedækket jord

Der er krydsoverensstemmelse på udbringningsmetoder og på de regler, der skal sikre mod overfladeafstrømning. Det vil sige, at forhold omkring udbringning på frossen, snedækket og vandmættet jord og forhold omkring udbringning på arealer, der skråner mod vandmiljøer.

Desuden er der krydsoverensstemmelse på overholdelse af perioderne for udbringning af organisk gødning og handelsgødning.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.