5 gode råd ved tidlig udbringning af gylle

Fyldte gylletanke kan tvinge nogle landmænd til at udbringe gylle tidligt. Inden gyllevognen sættes i arbejde, er der dog nogle ting man skal gøre sig klart.

Tidlig udbringning af gylle er en nødløsning. Afgrøderne er ikke i vækst, før der er temperaturer over fem grader. Derfor er der ikke behov for at tilføre afgrøderne næringsstoffer.

På ejendomme, hvor toppen skal tages af gyllebeholderne, bør det ske under hensyn til nedenstående fem retningslinjer.

1. Kør ikke på vandmættet jord

Husdyrgødning må ikke udbringes på vandmættede arealer.

2. Minimer strukturskader

De store mængder nedbør gør, at man skal være meget opmærksom på dækmonteringen.

Kør med brede lavtryksdæk og mulighed for at sænke dæktrykket ved kørsel i marken.

3. Kør med halv mængde

Risikoen for udvaskning af næringsstoffer frem til vækststart kan reduceres ved at nøjes med at udbringe 10-15 ton gylle pr. hektar.

4. Spar på syren

Ved tidlig udbringning kan effekten af gylleforsuring være begrænset. Det skyldes lave temperaturer, høj luftfugtighed samt kølig og fugtig jord.

5. Forskel på sand og ler

På sandjord er der risiko for udvaskning af næringsstoffer, hvis der går lang tid fra udbringning af gyllen, til afgrøden begynder at optage næringsstofferne i gyllen. Tidlig udbringning af gylle på sandjord bør derfor ske på afgrøder med et veludviklet rodnet og tidlig vækststart. Det kan være raps og flerårige græsmarker.

På lerjord kan gyllen med fordel udbringes efter let nattefrost for at undgå strukturskader. Bemærk dog, at det kun er tilladt at køre på arealer, hvor jorden forventes at tø i løbet af dagen.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.