Derfor er dræning en god investering - sen såning alene kan koste 17 hkg

Brug udbyttekort til at komme på forkant med dræningsbehovet. Udbyttetabet viser sig før, du får problemer med farbarheden.

Af Jacob Krog, specialkonsulent, Seges

Dræning er mest noget, der tales om, når det ikke virker.

Vand på marken, dybe spor, udskudt etablering, bøvl ved høst og ringere udbytte er blot nogle af de synlige udfordringer, når drænene ikke virker.

Med udsigt til øgede nedbørsmængder og flere ekstreme nedbørshændelser i fremtiden, er der i høj grad brug for at styrke og bevare dyrkningssikkerheden med veldrænede marker.

Hold øje med udbyttekortene

De synlige tegn på dårlig dræning viser sig kun, hvor problemet er størst, men der kan sagtens være konsekvenser i væsentligt større områder af marken.

Eksempelvis kan et højt vandspejl betyde en ringere rodudvikling med tilhørende udbyttetab. Forringelsen kan komme snigende over tid, hvorved udbyttet på en mark blot bliver ringere fra år til år, uden der nødvendigvis er så vådt, at hele marken er besværlig at færdes på. 

Et kig på udbyttekort kan derfor være en hjælp til at vurdere det reelle potentiale i forbedret dræning. 

Der er lavet forsøg med fast vandspejlsdybde i løbet af en vækstsæson. Uddrag af dette forsøg er gengivet i figur 1.

Eksempelvis er der med 75 cm til vandspejlet, et udbyttetab på 11 pct. og et tab i dækningsbidrag II på 32 pct.

Selvom tabene ved 75 og 60 cm vandspejl ser voldsomme ud, viser figuren som udgangspunkt et underkantsskøn for tabet, da vandspejlet i praksis vil variere i løbet af sæsonen.

Rodudviklingen bliver begrænset yderligere i våde perioder, og planterne kan ikke nødvendigvis kompensere i efterfølgende tørre perioder.

Figur 1. Principskitse for sammenhæng mellem dybde til et permanent vandspejl og henholdsvis udbytte og dækningsbidrag II i kornafgrøder. (Efter Williamson og Kriz 1970)

Dræning er en investering

Selvom dræning godt kan være en forholdsvis stor udgift ved etablering eller renovering, er der sjældent relevante alternativer økonomisk set.

Hvis arealet ikke længere er dyrkbart, er det som regel billigere at dræne jorden end at skaffe sig adgang til andre arealer ved køb eller forpagtning. 

Det går jo heldigvis sjældent helt så galt, at arealerne bliver umulige at dyrke, men rentabiliteten i at dyrke en dårligt drænet mark bliver hurtigt meget dårlig, da omkostningerne stort set er uændrede, mens udbyttet er væsentligt lavere end på veldrænede arealer. 

Nydræning er en investering i niveauet 18.000-28.000 kr. pr. ha. Hvis man regner med 25 års levetid med 5 procent i rente, vil det svare til en årlig omkostning på 1.300-2.000 kr. pr. ha.

Med langsigtede kornpriser på ca. 120 kr. pr. hkg, svarer det til at der skal opnås 11-17 hkg i merudbytte som effekt af dræningen ved uændrede omkostninger til dyrkningen i øvrigt. Gevinsten ved dræning vil ofte være en kombination af et højere udbytte og reducerede omkostninger bl.a. som følge af forbedret rettidighed og mindre tidsforbrug.

Dræning øger rettidigheden 

Hvis dårlig dræning og våde lavninger betyder, at etablering af vårsæd udskydes med et par uger, vil udbyttetabet påvirke hele marken. 

Forsøg har vist at forsinket såning fra midten af april til starten af maj, giver udbyttetab i størrelsesordenen 6-17 hkg pr. ha, ifølge Oversigt over Landsforsøgene 2017. 

Gevinsten ved rettidig såning er ikke nødvendigvis tilstrækkeligt til at dække omkostningen til dræning, men forsinket såning er typisk ikke den eneste konsekvens af dårligt drænede marker.

Øvrige konsekvenser kan eksempelvis være: Dårligere næringsstofudnyttelse, øget tab af kvælstof ved denitrifikation, forringet mulighed for at dyrke overvintrende afgrøder, mere ukrudt, dårlig rettidighed ved øvrigt markarbejde, øget risiko for skadelig jordpakning og høstbesvær. 

Samlet set er der rigtig mange gode grunde til at vurdere kvaliteten af hver marks afvanding, længe inden dårlig farbarhed og fastkørsel viser sig. 

Find årsagen til dårlig afvanding

Det er rigtig træls og økonomisk dyrt at vælge en forkert løsning på et drænbehov. Det kan derfor stærkt anbefales at være omhyggelig med at undersøge årsagen til den dårlige afvandingstilstand. 

Det kan være en god idé at få at lavet nogle forundersøgelser og spørge flere eksperter til råds. De penge kan være givet særdeles godt ud.

I hæftet ”Dårlig dræning og afvanding” er der samlet en række anbefalinger, årsager og forslag til løsninger. Find hæftet online: www.e-pages.dk/seges/30/ 

Faktaboks

Sæt pris på dræning
  • Nydræning koster typisk 18.000-28.000 kr. pr. ha 
  • En investering i dræning svarer til 11-17 hkg korn pr. ha  
  • Forsinket såning af vårsæd giver udbyttetab på 6-17 hkg pr. ha

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.