Etablering af vårkorn fra A til Z: Undgå disse gødninger ved samsåning

Vårkorn kvitterer for en tidlig etablering, men tidlig såning under dårlige etableringsforhold koster udbytte. Pas også på svidningsskader ved samsåning med gødning.

Af Lenette Broksø Iversen, planteavlskonsulent, Velas

For at opnå høje udbytter i vårkorn er det vigtigt med tidlig etablering på grund af den meget korte vækstperiode, som vårkorn har.

Vårkorn tåler en kold jord, men jorden må ikke være våd og sammenkørt. Først ved en jordtemperatur på minimum 5 grader vil spiringen begynde. 

Vårkorn betaler hverken for et dybt opharvet såbed eller for et meget løst såbed. Et fast, men ikke hårdt såbed, sikrer en hurtig og ensartet fremspiring, som giver en god konkurrenceevne overfor ukrudt.

Såtidspunkt 

Det optimale såtidspunkt for vårbyg er fra begyndelsen af marts til omkring 10. april. Landsforsøg har vist, at der kan forventes udbyttetab på 50 kg pr. dag, som såningen udsættes fra 10. april til 4. maj, og et udbyttetab på 140 kg pr. dag, hvis såningen udsættes fra 4. maj til 21. maj. 

Prioriter at så havre tidligt. En udsættelse af såningen fra midten af april til først i maj, kan let medføre et udbyttetab på ca. 35 procent. Udsættes såningen ydeligere til sidst i maj, falder udbyttet med knap 90 procent i forhold til såning medio marts. Husk, at sent sået havre er mere modtageligt for angreb af fritfluer.

Vårhvede skal sås, så snart jorden er tjenlig i foråret. Sen såning af vårhvede kan medføre store udbyttetab, og derudover er sent sået vårhvede meget følsomt overfor angreb af bygfluer i maj.

Udsædsmængde

Udsædsmængden afhænger af tusindkornsvægt (TKV) og markspireprocent.

Tusindkornsvægten er opgivet på sækken med udsæd. Den præcise udsædsmængde i kg pr. hektar udregnes ved følgende formel:

Som tommelfingerregel er markspireprocenten for korn under gode forhold 90-95 procent, men i et dårligt såbed kan markspireprocenten nemt komme ned omkring 60 procent. 

Husk at for dyb og uensartet såning af vårkorn vil resultere i svage og blege planter og kan nemt koster 2-3 hkg pr. hektar i udbyttetab. 

Gødning til vårkorn

Vårkorn kvitterer for placering eller samsåning af NPK-gødning. Placering af NPK giver en hurtigere og bedre fremspiring og buskning. Dette gælder især, når foråret er koldt og hvis jorden er tør.

Samsåning, hvor gødning og udsæd blandes, fungerer udmærket for vårbyg og vårhvede. I havre fungerer samsåning mindre godt, da udsæd og gødning har det med at pakke sammen i såmaskinen. 

Hvis du blander gødning i udsæden, er der risiko for svidningsskader - husk derfor: 

  • Begræns den iblandede mængde til omkring halvdelen af kvælstofmængden, max. 60 kg N pr.ha
  • Ren urea, kaliumklorid og N34 frarådes ved samsåning
  • Gødninger som NPK 21-3-10, NS 27-4 og svovlsur ammoniak har vist sig egnede til samsåning. 

Gylle og fosfor

Gylle bør nedfældes før såning. Ved slangeudlægning efter fremspiring opnås for lav kvælstofudnyttelse. Forsuring af gyllen vil ved slangeudlægning kunne sikre en rimelig kvælstofudnyttelse.  

Tilgængeligt fosfor i vårkorns etableringsfase er afgørende for udbyttet. Fosfortilgængeligheden i det kritiske vindue fra etablering til begyndende buskning er særdeles vigtig for vårbygs evne til at udvikle aksbærende sideskud og for antallet af kerner pr. aks.

Vedvarende fosformangel i dette kritiske vindue kan reducere udbyttet med op til 40 procent. Hvis planterne kun udsættes for kortvarig fosformangel i etableringsfasen, ses ikke nævneværdig udbyttenedgang. 

Fosfor er ekstremt immobilt i jorden, og den primære optagelse sker ved, at roden vokser hen imod tilgængeligt fosfor. Dette understreger vigtigheden af at placere fosfor i forbindelse med såning. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.