Gyllesæsonen starter i morgen - her er reglerne

Udbringning af flydende husdyrgødning skal ske ved udlægning med slæbeslanger, slæbesko eller nedfældning. Og kun til afgrøder med en kvælstofnorm eller en retningsgivende norm for fosfor og kalium.

Fra 1. februar er det igen tilladt at udbringe flydende husdyrgødning.

Udbringningen er behæftet med mange regler, som dog er ens, uanset om der udbringes ubehandlet gylle, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, restvand, flydende affald eller bundfald.

Her er fem gode råd om de vigtigste regler:

1. Før såning og i fodergræs

Før såning og i fodergræs er der krav om nedfældning. Hvis gyllen er forsuret, må den dog godt slangeudlægges før såning, hvis den nedbringes hurtigst muligt og inden for fire timer.

På bynære arealer (inden for 200 meter fra byzone/sommerhusområder) må der dog ikke slangeudlægges forsuret gylle før såning, da forsuring ikke har effekt på lugt.

Økologer er fritaget for nedfældningskravet i fodergræs frem til 1. maj, men er omfattet af nedfældningskravet inden såning. Økologer må ikke bruge slangeudlagt forsuret gylle.

2. Krav til forsuret gylle

Der er krav om, at for hver 10 hektar, hvorpå der slangeudlægges forsuret gylle inden såning, skal der efterfølgende forsures gylle på to hektar vintersæd eller vinterraps. Kravet kan kun opfyldes inden for samme bedrift, så kvægejendomme uden vintersæd og raps har ikke et alternativ til nedfældning før såning.

Hvis der anvendes forsuring som alternativ til nedfældning inden såning, skal kommunen informeres inden udbringning, Forsuringskravene fremgår af Miljøstyrelsens Teknologiliste for de forskellige teknikker.

3. Efter såning

Ved udbringning med slæbeslanger efter såning er der ingen krav om forsuring.

4. Græsudlæg og græsefterafgrøder på kvægundtagelsesbrug

Seges har fået afklaret ved Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen, at det er tilladt at nedfælde flydende husdyrgødning i græsudlæg og græsefterafgrøder fra 1. februar på bedrifter, der gør brug af kvægundtagelsen med op til 230 kg N pr. ha.

Nedfældning kan dog undlades, hvis husdyrgødningen forsures. Det gælder både, hvor græsudlægget skal indgå i opfyldelse af efterafgrødekrav, og i MFO-krav.

5. Miljøkrav

Flydende husdyrgødning må ikke udbringes på arealer, eller på en måde, der giver fare for afstrømning til vandløb (herunder dræn), søer over 100 kvm og kystvande.

Og heller ikke på vandmættede, oversvømmede og snedækkede arealer, eller arealer der er frosne i pløjelagets dybde. Det er tilladt at udbringe gylle på nattefrost, hvor jordskorpen tør i løbet af dagen.

I en afstand af 20 meter til naturtyper (omfattet af kategori 1-natur og naturtyperne højmoser og lobeliasøer omfattet af kategori 2-natur) skal flydende husdyrgødning nedfældes eller alternativt gylleforsures.

På skråninger med 6-12 pct. hældning mod vandløb og kystvande skal flydende husdyrgødning i en afstand på 20 meter fra vandmiljøet nedfældes parallelt med vandløbet.

I bynær bebyggelse er det ikke tilladt at udbringe flydende husdyrgødning på lørdage, søndage og helligdage.

Der er krydsoverensstemmelse på udbringningsmetoder, udbringningsperioder og de regler, der skal sikre mod overfladeafstrømning af udbragt husdyrgødning.

Kilde: Seges

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.