Landbrugets markvandingsbehov er større end tidligere anslået

Nye beregninger tyder på, at landbruget har behov for større mængder vand til vanding, end man hidtil har troet. Tallene viser også, at det årlige behov kan variere med over 300 procent.

Landbruget har brug for mere vand. Nej, du læste ikke forkert!

I de seneste måneder har danske marker ganske vist fået så meget regn, at enhver snak om vandmangel virker helt ved siden af.

Ikke desto mindre kan vandbehovet på danske marker om sommeren være større, end man hidtil har troet. Det viser nye tal fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. 

Det skriver Fødevarer og Jordbrug i deres nyhedsbrev i uge tre.

Resultaterne af undersøgelserne er beskrevet i en ny rapport fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug og indgår som baggrundsmateriale for sessionen: ”Nyt grundlag for tilladelse til markvanding” på Plantekongres 2018 i Herning den 16.-17. januar 2018. 

Hvis ikke afgrøder vandes i perioder med underskud af regn, bliver høsten ringere i både kvalitet og kvantitet. Derfor sørger mange landmand på de lette jorde for, at deres marker kan vandes i tørre perioder.

Det er ikke småting, der er tale om; i Danmark kan over 450.000 ha jord vandes, og i tørkeår i Vestdanmark overstiger vandforbruget til markvanding alle andre former for vandforbrug. 

Der skal dog tilladelse til at bruge grundvand til markvanding. Uddeling af disse tilladelser administreres efter vandforsyningsloven. Ved tildeling af tilladelser tages der hensyn til følgende i prioriteret rækkefølge: 

1.Befolkningens forsyning med drikkevand
2.Opretholdelse af god tilstand for vandløb, søer og vandafhængige terrestriske naturtyper
3.Øvrige behov for vand, herunder industri og markvanding

"Det er vigtigt, at så præcise og opdaterede tal som muligt ligger til grund for at udstede tilladelser til indvinding af grundvand til markvanding", siger professor Mathias Neumann Andersen fra Institut for Agroøkologi,

Han har estimeret vandingsbehovet for en række afgrøder og driftsformer på 10 lokaliteter rundt omkring i Danmark for årene 1990-2015.

Klimaændringer og bedre metoder til beregning af fordampning er blandt de faktorer, der kan have medvirket til, at de opdaterede beregninger viser højere behov end de hidtidige tal. 

"Vi fandt generelt større værdier for vandingsbehov end i tidligere undersøgelser, som blev udført for 40 år siden", siger Mathias Neumann Andersen.

Forskernes opdaterede tal viser også, at det årlige krav til vanding afhænger meget af især år men også af jordtype og landbrugets driftsform – om det eksempelvis drejer sig om kvægbrug, kartoffelavl eller svinebrug – og at behovet kan variere med mere end 300 procent. 

"Vores tal viser, at det ikke er særlig hensigtsmæssigt at uddele tilladelser på grundlag af gennemsnitstal, da det kan begrænse landmandens produktion i et ud af to år. Man skal dog huske at tage i betragtning, at mange landmænds kapacitet for markvanding er begrænset til cirka 3 mm om dagen. Derfor vil det være mere passende med tilladelser, der dækker behovet i otte ud af 10 år i områder, hvor der er tilstrækkeligt med grundvand", foreslår Mathias Neumann Andersen. 

Mathias Neumann Andersen er mødeleder i session 83 ”Nyt grundlag for tilladelse til markvanding” ved Plantekongressen 2018. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.