Overvej brak i stedet for efterafgrøder

Brak er et godt element på mange bedrifter, blandt andet kan brak erstatte nogle af efterafgrøderne.

Af Michael Wang Lønbæk, planteavlskonsulent, Velas

Brak kan medvirke til at øge biodiversiteten på din ejendom, men kan også have en række andre fordele.

Mange har i dag et tidspres med at få sået efterafgrøderne rettidigt, og da brak kan erstatte nogle af efterafgrøderne, kan det øge ejendommens sikkerhed for at få opfyldt efterafgrødekravet.

Det kan samtidig også mindske kravet til vårsæd på ejendommen.

Jord med lavere DB end for brak

Mange ejendomme har områder, hvor dyrkning af almindelige afgrøder ofte giver et lavt udbytte. Det kan være meget dårlig jord eller skovkanter, og det kan også være smalle stykker eller hjørner, hvor jordbehandling er besværlig, og hvor man ved at braklægge disse kan lave mere regulære marker.

Ved udbyttemålinger er det normalt, at ovennævnte arealer giver et væsentligt lavere udbytte end resten af marken. Dækningsbidraget vil ofte være lavt, og ofte lavere end dækningsbidraget på en brakmark.

Endelig kan brak øge landmandens herlighedsværdier. Områder eller striber med blomster- og bestøverbrak kan både for landmænd og ikke mindst alle andre give en god oplevelse og være med til at forbedre forholdet mellem landbruget og det øvrige samfund.

Forskellige former for brak

Betingelserne for vildtet kan ligeledes være forbedret ved at braklægge langs f.eks. remiser og ved at give ledelinjer i landskabet. Frøudgiften til blomster- og bestøverbrak er lidt højere, men til gengæld skal der kun ske såning hvert andet år, og slåning er heller ikke nødvendig i udlægsåret.

De forskellige former for braklægning er vist i nedenstående forenklede skema.

Reglerne er indviklede, så diskutér altid de forskellige muligheder med din planteavlskonsulent.

Tabel 1. Braktyper og faktor som efterafgrøder

Braktype

Faktor som efterafgrøde

 

Brak, alm.

1:1

Ukurante arealer, dårlig jord, skovkanter

Markbræmme, max. 20. m.

1:1,5

God omregningsfaktor, opretning af slyngende skel

Bræmme langs søer/vandløb, max. 20 m.

1:4

Meget god omregningsfaktor, opretning af slyngende vandløb

Blomsterbrak

1:1

Skal kun sås og slås hvert andet år

Bestøverbrak

1:1,5

God omregningsfaktor, skal kun sås og slås hvert andet år

 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.