Gylleanalyser: Skal prøver udtages fra omrørt eller ikke-omrørt tank?   

Gylleanalyser kan tages i en omrørt og uomrørt tank.Hvis gylleanalysen ikke udtages med gyllespyd, bør gylleanalyser tages i en omrørt tank, hvor indholdet så kendes 5-7 dage efter analysen er indsendt.

Af Peter Schmidt, planteavlskonsulent, Velas

Kvælstofprisen er stadig rekordhøj, og bytteforholdet mellem kvælstof og korn udfordrer planteavleren på bundlinjen.

Det er derfor nu ekstra vigtigt at have styr på kvælstoftilførslen, både i forhold til vurdering af kvælstofoptimum på den enkelte mark, men også i forhold til at have styr på den reelle totale tilførte mængde kvælstof. 

1 liter prøveudtaget skal repræsentere 3-4 mio. liter

Husdyrgødning udgør en stor andel af den totale mængde kvælstof tildelt på mange ejendomme. Der kan dog være en stor usikkerhed forbundet med kvælstoftildeling i husdyrgødning, hvis der blot køres efter normtal, og der ikke udtages gylleanalyser, og registreres omhyggeligt på markniveau. 

Derfor en stor opfordring til at få taget gylleanalyser på tankniveau, og få styr på registreringen af husdyrgødning igennem f.eks. farmtracking.

Hvis der tildeles meget husdyrgødning, og der eksisterer mange gylletanke på en ejendom, er den potentielle gevinst ved gylleanalyser og korrekt registrering stor. 

Næringskoncentrationen i gylle varierer betydeligt mellem bedrifter, gylletanke og år. Variationerne skyldes blandt andet de betydelige bedriftsmæssige forskelle, der er på fodring, fodringseffektivitet og tilførslen af vaske- og overfladevand.

Undersøgelser har vist, at de målte næringsstofkoncentrationer også kan variere betydeligt i forhold til de beregnede normkoncentrationer (normtal) for de forskellige dyretyper og staldsystemer, se figur 1.

En gylleanalyse er derfor et nyttigt værktøj, men en stor fejlkilde kan være, hvis prøven ikke er udtaget repræsentativt. Husk, at blot 1 liter ofte skal repræsentere 3-4 millioner liter.

Omrørt eller uomrørt tank?

Gylleanalyser kan tages i en omrørt og uomrørt tank.

Gyllens indhold af ammoniumkvælstof fordeler sig ensartet i hele gylletankens dybde, uanset om gylletanken er omrørt eller ej.

Derimod sker der en betydelig lagdeling af tørstof, fosfor og det organisk bundne kvælstof, og dermed gyllens indhold af totalkvælstof.

Gyllens indhold af fosfor, tørstof og totalkvælstof er i ikke-omrørte tanke normalt koncentreret i gyllens bund- og flydelag, mens koncentrationen af disse er markant lavere i tankenes mellemlag.

Hvis der ønskes gylleanalyser fra en uomrørt tank, så man kender indholdet ved udbringning, bør dette gøres med Eurofins gyllespyd. Der er for stor usikkerhed forbundet med udtagning, hvis man som landmand selv udtager prøver fra en uomrørt tank, og derudover får man ikke en valid værdi for total-N.

Eurofins tilbyder udtagning af prøver i ikke-omrørte tanke med spydprøveudstyr. Ved udtagning med spydprøvesystemet udtages der prøver efter samme princip som prøvetagning med spyd i ensilagestakke, altså en prøve, som indeholder gylle fra top til bund.

Undersøgelser har vist, at spydprøveudstyret er velegnet til at bestemme indholdet af kalium og ammonium- og totalkvælstof i ikke omrørte gylletanke, se figur. 

Hvis gylleanalysen ikke udtages med gyllespyd, bør gylleanalyser tages i en omrørt tank, hvor indholdet så kendes 5-7 dage efter analysen er indsendt. Denne procedure er de fleste steder tilstrækkelig, da der ofte køres gylle over en lang periode, samt at gødningsplanen kan tilpasses ved en senere handelsgødningsudbringning. 

Husk også, at gylleanalyser der skal bruges i ordningen til præcisionsjordbrug, skal være foretaget af et akkrediteret laboratorie, og dette er Eurofins. 

Figur 1 viser, at koncentrationerne af total-N og NH4-N er nærmest ens for udtagning i omrørt tank og udtagning med spydprøve i uomrørt tank. Det er disse to parametre som er vigtigst i kvælstofoptimeringen.

Det ses også, at de målte koncentrationer varierer fra normtallene. 

Figur 1. Sammenligning af målte næringsstofkoncentrationer i forskellige gylletyper i samme tanke

  • Blå = prøveudtagning med Eurofins spydprøvesystem i ikke-omrørte tank
  • Hvid = prøveudtagning med standardmetoder efter omrøring
  • Grå = for N, P of K er de nomtalsberegnede koncentrationer indsat til sammenligning

 

 

 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.