Sponsoreret af BASF
Sådan bevarer du kvælstoffet
Gyllevognene står klar, men de vandmættede marker kan ikke bære mere. Det giver store udfordringer for lagerkapaciteten. Læs her hvordan du kan bevare kvælstoffet.

Når regnen holder inde og markerne igen kan bære og få tilført gylle, vil jorden stadig være vandmættet. Når jorden ikke er vandmættet, vil den opsuge en byge. Men er jorden vandmættet, er der ikke ”plads” til at opsuge mere vand og den nedadgående vandbevægelse forøges.

Bind dit kvælstof til jordpartiklerne

Gennem 5 år har landboforeningerne udført forsøg med Vizura fra BASF. De bedste resultater opnås i rækkesåede afgrøder på lettere jord. Men også kvælstof i den efterårsudbragte gylle til raps, kan beskyttes mod udvaskning.

BASFs ønsker, i samarbejde med landboforeningerne, at kunne pege på, hvornår det betaler sig at tilsætte Vizura og hvornår det ikke er nødvendigt. Når forsøgene slås sammen til et gennemsnit, er de ikke tilstrækkeligt nuanceret til hverken præcisionslandbrug, og de ønsker der er til bundlinje og miljø. 

Vi så i sensommeren 2018, da der endelig kom regn, at jorden var i vandunderskud og kunne opsuge regnen. Der var ikke en nedadgående vandbevægelse og derfor ikke behov for at tilsætte Vizura. Nu her i foråret 2020 er situationen helt anderledes, hvor vi har store mængder vand på markerne. Du bør derfor allerede nu overveje hvordan du kan bevare kvælstoffet.

Vizura bremser opformeringen af jordbakterier, og kvælstoffet forbliver i en længere periode på ammoniumform bundet til jordpartikler i de øverste 30 cm, alt mens planterne etablerer sig og får en størrelse, og et reelt kvælstofbehov. Bliver ammoniumkvælstoffet først omdannet til nitrat findes det opløst i jordvæsken, med en deraf øget risiko for udvaskning. Nitratkvælstof følger denne nedadgående vandbevægelse, for derefter at være tabt for planterne.

Det betyder tab af kvælstof. Det tabte kvælstof skal om muligt erstattes af kvotebestemt handelsgødning, så planterne får den optimale kvælstofforsyning. Kommer afgrøderne i kvælstof underskud, vil dette gå ud over udbyttet.

Vizura forlænger tilgængeligheden af ammoniumkvælstof i foråret i op til 10 uger. Ud over en større kvælstoftilgængelighed øges også tilgængeligheden af fosfor.

Sponsoreret BASF

Bedre fosfor optagelse når jorden er kold

Det kan lyde paradoksalt, men fordi både nitrat og fosfor har negativt ladede ioner, så konkurrerer de mod hinanden om optagelsen i planterne, og da nitrat optræder i en langt større mængde i jorden, er det primært det der optages. Men det kan Vizura ændre på.

Som nævnt bevarer Vizura kvælstoffet i gylle på ammonium form. Det betyder at der alt andet lige, at der er mindre nitrat i jorden hvorfor fosforoptagelsen øges. Planterne optager nemt ammoniumkvælstof, specielt i den tidlige vækstfase. Når planterne optager ammonium, bliver der frigivet brint omkring rødderne, der giver en forsuring af jorden, som ligeledes øger planternes optagelse af fosfor.

Fosforgevinsten ved tilsætning af Vizura, er højaktuel på mange husdyrbrug, hvor P-kvoten ikke tillader underoptimal udnyttelse af det fosfor, der er i gyllen. Ofte er der kun begrænset plads til indkøb af mineralsk fosfor som startgødning.

Tjekliste til kvælstofbevarelse:

  • Er jorden vandmættet? 
  • Er boniteten 1-4?
  • Tilføres gylle inden afgrøden etableres?
  • Er det en rækkeafgrøde (majs, kartofler, roer, osv.)?
  • Gødes der efter normen (gødskning over normen giver ”plads” til udvaskning)?
  • Er P-kvoten opbrugt?

Kan du svare ja til én eller flere disse spørgsmål, kan Vizura beskytte dit kvælstof og øge dit udbytte.

Det har ikke nogen betydning om gyllen er afgasset eller tilsat syre. Syre mindsker fordampningen, når gyllen ikke nedfældes.

En bedre klimaprofil

Når vi udnytter naturgødningen bedre, påvirker det ikke bare udbyttet men også klima og miljø. Den bedre udnyttelse af naturgødningen opnås ved tilsætning af Vizura. Derved halveres nitratudvaskningen og mængden af klimagasser, hvilket er meget positivt set fra et samfundsmæssigt perspektiv.

Læs mere om Vizura på agro.basf.dk. Her kan du også indtaste dine data og se hvor mange % du kan sænke CO2-aftrykket ved at tilsætte Vizura når gyllen tildeles.

Emneord sponsoreret, BASF, kvælstof, Vizura, vandmættet jord, beskyt planterne

Sponsoreret af BASF

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.