Sådan kan du lovligt udbringe gylle i efteråret

Det er som udgangspunkt ikke tilladt at udbringe flydende husdyrgødning i efteråret. Der er dog visse undtagelser. I nedenstående får du tre eksempler på arealer, hvor det er tilladt at udbringe gylle i efteråret.

Fra høst til 1. februar må der som hovedregel ikke udbringes flydende husdyrgødning. Det er derfor ikke tilladt, at sprede gylle på vintersæd. Der er dog visse afgrøder, hvor der er givet mulighed for at udbringe gylle. I perioden fra høst til 1. oktober må der således udbringes gylle til:
1) Arealer, hvor der den følgende vinter skal være vinterraps.
2) Etablerede, overvintrende fodergræsmarker, herunder marker med udlæg af græs eller kløvergræs udsået senest i forbindelse med forårssåningen. Undtagelsen omfatter dog ikke arealer med udlæg af græs eller kløvergræs i majs.
3) Arealer, hvor der senest 20. august etableres grøngødning med gul sennep, olieræddike eller gul sennep og olieræddike forud for sukkerroer, hvor der er indgået kontrakt med en sukkerfabrik om afsætning af sukkerroerne. Hvis grøngødningen er en blanding af gul sennep og oliræddike, kan den tælle som MFO-efterafgrøder.

Krav til udbringningsteknik

Udbringning af flydende husdyrgødning må kun ske ved udlægning med slæbeslanger, slæbesko eller ved nedfældning. Ved nedfældning i fodergræs skal der anvendes en græsmarksnedfælder. Ved nedfældning på arealer uden afgrøder (sort jord) skal nedfældningsrenderne være tildækkede efter nedfældningen. Ved nedfældning i græs skal nedfældningsrenderne helt kunne indeholde den udbragte mængde gylle.

Før såning og i fodergræs skal flydende husdyrgødning nedfældes, hvis ikke den er behandlet med en teknik opført på Miljøstyrelsens teknologiliste med mindst samme effekt på ammoniakfordampningen som nedfældning i samme arealtype. Det vil i praksis sige forsuring af husdyrgødningen før eller i forbindelse med udbringningen.

Ved slangeudlægning af forsuret gylle inden såning kræves supplerende forsuring af gylle på et vintersædsareal svarende til 1/5 af arealet tilført forsuret gylle, samt indberetning til kommunen.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.