Skal hvede-udsæden være bejdset mod goldfodsyge? - tjek disse fem ting

Bejdsning har været rentabel i 75 procent af hvedeforsøgene med forfrugt hvede og tidlig såning. Her er fem gode råd til at vurdere, om du bør bestille Latitudebejdset hvedeudsæd eller ej.

Det er vigtigt at tage stilling til, om hvedeudsæden skal være bejdset med Latitude mod goldfodsyge.

Her skal der tages hensyn til sædskifte, sådato og erfaring for angreb på ejendommen.

Læs her fem gode råd, før du beslutter dig.

1. Betydning af sædskifte

Goldfodsyge ses mest i anden og tredje års hvede. Ved flere års hvededyrkning stabiliserer udbyttet sig, men på et lavere niveau end i første års hvede (declineeffekten).

Forsøg har vist, at det varierer, hvornår declineeffekten indstiller sig. Det kan ske i intervallet fra 3.-6. års hvede. 

Har man vedvarende hvede, men et enkelt år dyrker en anden kornart, ophører den stabiliserende effekt, og man ”starter forfra”.

Anden og tredje års hvede skal derfor sås til sidst. På sandjord skal de senere års udbytteniveau på ejendommen afgøre, om der overhovedet skal dyrkes anden og tredje års hvede.

Bejdsning kan også være aktuel i vinterhvede efter 2-3 års dyrkning af andet korn end vinterhvede.

2. sådato

Tidlig såning og et mildt efterår og forår fremmer goldfodsyge, da svampen vokser hurtigere ved højere temperaturer. 

Kraftige angreb i det ene år betyder ikke nødvendigvis kraftige angreb året efter, da vejret også betyder noget.

En lille smitte i jorden kan godt give kraftige angreb, hvis efteråret og foråret er gunstig for goldfodsygesvampen. Omvendt giver en større smitte i jorden ikke kraftige angreb, hvis der er dårlige betingelser for svampen.

Landmandens egen erfaring for, hvor hyppigt og hvor meget goldfodsyge, der er i hvede med forfrugt korn er også meget vigtig.

3. Hvad siger Forsøgene?

Bejdsning med Latitude bekæmper ikke angreb af goldfodsyge, men udsætter angrebene, så de bliver mindre tabsgivende.

Det højeste bruttomerudbytte for Latitudebejdsning i 47 landsforsøg i vinterhvede har været 14,7 hkg pr. ha - eller netto 11 hkg pr. ha.

Der er stor forskel på merudbytterne for Latitude-bejdsning i vinterhvede i landsforsøgene, der er udført i 2000-2003. I forsøgene har forfrugten været korn og i de fleste tilfælde vinterhvede, og der er afprøvet forskellige såtidspunkter og udsædsmængder.

Men det vurderes, at det ved såning af vinterhvede med forfrugt vinterhvede kan være rentabelt at bejdse med Latitude indtil 20-25. september.

Bejdsning ved tidlig såning er mest rentabel, da der her er størst angreb af goldfodsyge, og fordi der ved tidlig såning anvendes mindst udsædsmængde og dered færre omkostninger til bejdsemiddel. 

I 2017 er udført yderligere syv landsforsøg med bejdsning med Latitude ved såning til og med 7. september og forfrugt hvede. Ca. 75 procent af alle forsøgene var rentable.I forsøgene er der ikke fundet nogen sammenhæng mellem merudbytter for Latitudebejdsning og jordtype.

4. Risikovurdering

På baggrund af en tre-årig monitering af goldfodsyge i Danmark er der opstillet et risikovurderingsskema ud fra jordtype og såtidspunkt, som kan findes på www.landbrugsinfo.dk.

F.eks. vurderes der i anden og tredje års vinterhvede på JB 1+3 ved såning før 20. september at være 75 pct. sandsynlighed for at få et rentabelt merudbytte ved at bejdse med Latitude. Og på JB 5-7 vurderes der ved såning efter 30. september kun at være 25 pct. sandsynlighed for at få et rentabelt merudbytte for Latitude-bejdsning.

5. Udbudte sorter

Danish Agro oplyser, at de til sæson 2021-2022 tilbyder sorten Pondus med Latitude-bejdsning.

DLG tilbyder sorterne Heerup, KWS Extase og en sortsblanding (Heerup, Rembrandt, Kvium) bejdset med Latitude.

Merprisen er ca. 180-200 kr. pr. hkg.

Kilde: Ghita Cordsen Nielsen, Landbrugsinfo

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.