Skal raps i blomst svampesprøjtes?

Under blomstring af raps er målet at bekæmpe knoldbægersvamp, skulpesvamp og gråskimmel. Det er i høj grad en forsikringssprøjtning - men knoldbægersvamp kan være meget tabsvoldende.

Af Lene Bjørnsbo, planteavlsassistent, Velas

Angreb af knoldbægersvamp fremmes af hyppig rapsdyrkning, og kan være meget tabsgivende.

Bekæmpelse skal ske, inden der er synlige symptomer på rapsen. Da angrebsgraden er svær at forudse, er sprøjtning i et vist omfang en forsikringssprøjtning

Under blomstring

Ved svampebekæmpelse under blomstring er målet at bekæmpe knoldbægersvamp, skulpesvamp og gråskimmel.

Det er i høj grad en forsikringssprøjtning, da vi ikke har hjælpemidler til at afgøre behovet for bekæmpelse af hverken knoldbægersvamp, gråskimmel eller skulpesvamp.

Både knoldbægersvamp, gråskimmel, skulpesvamp og lys bladplet fremmes af nedbør. 

Gråskimmel og skulpesvamp er i modsætning til knoldbægersvamp ikke afhængig af sædskifte og blomstringens længde. Gråskimmel angriber primært svækkede planter og under kølige forhold (10-15 grader). Skulpesvamp trives i varmt vejr (17-25 grader) og under fugtige forhold.

Knoldbægersvamp er den mest tabsgivende svampesygdom og fremmes især af hyppig rapsdyrkning.

Det bedste bekæmpelsestidspunkt mod knoldbægersvamp er st. 65. Her er 50-60 pct. af blomsterne i hovedskuddet åbne og rapsen ser gul ud. Men det er tidligere, end de fleste tror. Der opnås samtidig en god effekt på gråskimmel og skulpesvamp.

Det bedste tidspunkt at bekæmpe skulpesvamp er ved afblomstring. Men her er eff ekten på de øvrige svampesygdomme ringere. Bekæmpelse i st. 65 er derfor et godt kompromis.

Kan sprøjtning betale sig

I august 2019 gennemførte LMO og Sønderjysk Landboforening (SLF) en undersøgelse af knoldbægersvamp i rapsstubben lige efter høst i 72 tilfældigt udvalgte rapsmarker i almindeligt sædskifte hos vore kunder.

Der var ca. 10 pct. angrebne planter i gennemsnit, men med stor variation (0-59 pct.) To af markerne var ikke svampesprøjtet under blomstringen, 13 af markerne var svampesprøjtet to gange under blomstring, og resten én gang.

Vi fandt et tydeligt lavere angreb af knoldbægersvamp i de marker, hvor antal rapsfrie år var størst. Forskellen var statistisk sikker.

Der var også en tendens til lavere angreb af knoldbægersvamp ved to svampesprøjtninger under blomstring i forhold til én sprøjtning i st. 65 - men det var ikke statistisk sikkert.

I 85 landsforsøg udført i perioden 2005-2016 med én svampesprøjtning i st. 65 kontra ingen svampesprøjtning,  var ca. 75 pct. af forsøgene rentable (ekskl. køreskade) ved en rapspris på 270 kr. pr. hkg.

Der blev opnået et gennemsnitligt bruttomerudbytte på 2,9 hkg pr. ha. Det højest opnåede bruttomerudbytte var 15,4 hk pr. ha.

 

En eller to behandlinger

Det kan være en fordel at dele svampebekæmpelsen op i to, da effekten af en svampesprøjtning kun holder to uger.

Hvis blomstringsperioden er lang, følger en tilsvarende lang periode med nedfaldende kronblade - og dermed en lang periode hvor svampesporene kan angribe planterne.

Der ligger ofte kronblade på løvblade og i bladfæster i 4-5 uger. Så for at virkningstiden er lang nok, kan der være behov for to behandlinger. Første behandling i st. 65, anden behandling to uger senere.

I landsforsøgene er der dog, kun i få forsøg med meget højt smittetryk af knoldbægersvamp, fundet højere nettomerudbytte ved to behandlinger end ved én behandling i st. 65.

Brug meget vand

Ved svampesprøjtning er det vigtigt at få en god dækning af hele planten. Det betyder langsom kørsel og mindst 250 liter vand pr. ha.

Det er vigtigt at få en god effekt både på kronblade, som endnu ikke er faldet af, og på kronblade som ligger på de nederste løvblade.

Bekæmpelse foretages ved begyndende blomstring (i st. 65). Ved én behandling i st. 65 anvendes 70 pct. af normaldosis. Ved delt behandling anvendes 70 pct. af normaldosis i st. 65 og 50 pct. af normaldosis ved den supplerende behandling.

Der er mange jævnbyrdige løsninger og mange relevante blandinger. Er der også angreb af lys bladplet, vælges midler som har god eff ekt på lys bladplet.

Mulige løsninger ved én behandling i st. 65 kan være: 0,35 l Amistar + 0,35 l FolicurXpert pr ha eller 0,35 l Amistar + 0,35 l Propulse pr ha. Er der også angreb af lys bladplet kan anvendes 0,7 l FolicurXpert eller 0,7 l Propulse pr ha.

Ved en to-delt behandling og kraftige angreb anvendes 0,7 l Propulse pr ha i st. 65. Og 14 dage senere 0,25 l Amistar + 0,25 l Propulse pr. ha. Det er vigtigt at anvende en eff ektiv dosis i første behandling. Så kan du senere tage stilling til, om der er behov for endnu en behandling.

 

Knoldbægersvamp ses som hvide og tørre infektioner, der starter ved bladfæsterne. I fugtigt vejr ses ofte en hvid vatagtig belægning. Ved kraftige angreb hindres saftstrømmen i planten og den nødmodner. Sidst i vækstsæsonen kan man fi nde sklerotier i stænglerne, som her. Efter høst kan findes sklerotier i stubben. Foto: Knud R. Nielsen, Velas.

 

Svampesporer inficerer via de gule kronblade, som samler sig i bladfæster og på løvblade. Foto: Ghita C. Nielsen, Seges.

 

 

Rapsplante i st. 65, hvor 50-60 pct. af blomsterne i hovedskuddet er åbne og rapsen ser gul ud. Det er før, de fleste tror. Foto: Ghita C. Nielsen, Seges.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.