Tre situationer, hvor gødskning af vintersæd i efteråret er en fordel

Generelt er der ikke behov for gødskning af vintersæd i efteråret.

På marker med vintersæd, hvor der er lave fosfortal, manganproblemer og lav kvælstofforsyning kan gødskning i efteråret være aktuelt. 

I nedenstående kan du få tre tips til situationer, hvor Seges anbefaler gødskning i efteråret.

1: Kvælstof 

Det er sjældent nødvendigt at tilføre kvælstof til vintersæd i efteråret. Kun ved forventet meget lav kvælstofforsyning fra jorden.

Det kan være marker, hvor der er høstet høje udbytter i forfrugten, hvor der er nedmuldet halm, og hvor der ikke bliver tilført husdyrgødning i sædskiftet.

Placering af: 70 kg svovlsur ammoniak (15 kg N), hvor der er stort N-behov. 75 kg DAP (14 kg N) hvis der også er stort behov for fosfor.


2: Fosfor

Vintersæd kan med fordel gødskes med fosfor i efteråret på marker med lave fosfortal. Det vil sige Pt under 2 på lerjord og Pt under 3 på sandjord).

Derudover kan det på marker med dårligt såbed eller kolde forhold være en fordel at gøde med fosfor. 

Fosfor kan placeres ved såning eller blandes i såsæden. Brug 40 kg tripelsuperfosfat (8 kg P) pr. hektar, hvor der kun er P-behov og 40 kg DAP (8 kg P) pr. hektar, hvor der kan være behov for både P, N og en vis manganeffekt.

Ved stort behov, f.eks. ved marine aflejringer kan bruges op til 75 kg DAP (15 kg P) pr. hektar. 

3: Mangan

På arealer disponeret for stærk mangan-mangel, der erfaringsmæssig ikke kan løses ved sprøjtning med mangan. Placer eventuelt 70 kg svovlsur ammoniak (15 kg N) pr. hektar.

Derudover er der ofte god effekt af 40 kg DAP pr. hektar – eventuelt  suppleret med 1-2 mangan-sprøjtninger.

På marker, hvor der, udover mangan, også er behov for tilførsel med fosfor, kan der tilføres 75 kg DAP pr. hektar.

Nye regler

Vær opmærksom på, at der er indført regler om, at der maksimalt må anvendes 15 kg N pr. hektar i efteråret – og at det ikke må tilføres senere end 1. oktober.

Bruges kvælstof i handelsgødning til vintersæden skal der samtidigt laves en erklæring på at reglerne er overholdt.

I stedet for erklæringen kan bruges registrering af det faktisk udførte i et markregistreringsprogram for eksempel FarmTracking.
 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.