VFL: Landbruget overopfylder kvælstofkrav med 6.600 kg N
Krav fra Grøn vækst om reduktion af kvælstofudledning kan opfyldes, selv om N-normer hæves til optimalt niveau.

Landbruget har allerede reduceret udledningen af kvælstof så meget, at reduktionskravene i 2015 vil være overopfyldt med cirka 6.600 ton N. Det betyder, at man i de kommende år kan opfylde udledningskravene, selv om kvælstofnormerne hæves til det optimale niveau.

Det viser et estimat af konsekvenserne ved fjernelse af normreduktionen, som er udført af VFL Planteproduktion på basis af en række kilder.

Det skriver LandbrugsAvisen, der udkommer fredag.

En forhøjelse af kvælstofnormerne til optimum fra det nuværende niveau, som er 18 procet under, vil give en forøget gødskning på cirka 80.000 ton kvælstof pr. år svarende til cirka 30 kg N pr. hektar. Det vil medføre en forøget udledning af kvælstof, men alt efter om man bruge den danske udledningsmodel N-les eller en nyere svensk model vil merudledningen beregnes til at ligge i niveauet 1300 kg N ud fra de svenske forsøg til 4000 ud fra N-les.

Lav forøgelse

»Det kan synes ulogisk, at effekten ikke er større, idet kvælstofudledningen siden indførelsen af kvælstofnormerne i 1998 er reduceret betydelig,« siger chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret.

»Men reduktionen i udledningen er et resultat af mange faktorer, herunder bedre udnyttelse af kvælstof, højere udbytter, højere N-optagelse i efteråret af afgrøder og efterafgrøder, lavere kvælstofdeposition og bedre praksis generelt. Desuden er de tilfælde, hvor en afgrøde overgødskes massivt med stor udledning til følge blevet meget sjældnere.«

Overopfyldt

Tallene for merudledning skal ses i sammenhæng med, at de mål, som Grøn Vækst sætter for reduktion i udlending allerede er opfyldt og i 2105 vil være overopfyldt med cirka 6.600 ton N. Baggrunden er bl.a. en statistisk beregning fra DCE, der viser, at udledningen i 2015 forventes at ville være reduceret med cirka 18.600 ton fra 2001. Målsætningen fra Naturstyrelsen for samme periode er en reduktion på 12.250 ton N - altså 6.600 ton mindre end den opnåede reduktion.

Hvis man regne med en retention (tilbageholdelse) på 67 procent af kvælstoffet svarer de 6.600 ton N til overopfyldelse på hele 19.000 ton N i udledningen fra rodzonen.

»Med en marginaludvaskning på 15 procent svarer det til, at kvælstoftilførselen kan forøges med 125.000 ton kvælstof, og undergødskningen kan altså fjenes samtidig med, at kravet udledningsreduktionen på 9000 ton N frem til 2015 overholdes,« påpeger Leif Knudsen.

»Frem til 2021 ventes en yderligere reduktion i forhold til 2010-05 på cirka 22.000 ton. Dvs. at målsætningen på 19.000 ton tillagt de 3.250 ton, som Naturstyrelsen mener skal tillægges, stort set er opnået. En optimal gødskning med en merudledning på 1.300-4.000 ton, som nvænt tidligere vil derfor kræve, at der findes virkemidler f.eks. uden for dyrkningsfladen, hvis reduktionskravet på 19.000 ton opretholdes.

Håber politikerne lytter!

Viceformand Lars Hvidtfeldt, L&F, betegner beregninger som stærk dokumentation for, at landbruget kan gødske optimalt uden, at det går ud over miljøet,

»Fagkundskaben - som ikke alene er landbruget - underbygger, at der ikke er nævneværdige problemer med at lade os gødske afgrøderne på optimalt niveau. Det håber jeg virkelig, at politikerne vil lytte til, for her har de chancen for at give landbruget en håndsrækning, der er flere milliarder værd for et betrængt erhverv - og det uden at det belaster finansloven. Den chance får de ikke ret tit.«

Emneord kvælstof

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.