Ny rapport: Der er grundvand nok i Danmark - på nær på Sjælland

Der indvindes for meget grundvand i det østlige Danmark, hvorimod der er grundvand i overskud i det vestlige Danmark. Det viser en ny rapport fra Miljøstyrelsen.

I Dannmark har vi 1,1 milliarder kubikmeter grundvand til rådighed om året, der kan indvindes bæredygtigt uden risiko for, at grundvandsmagasiner, vandløb, søer og natur påvirkes negativt.

Det viser en ny rapport fra Miljøstyrelsen om fremtidens forvaltning af grundvandet, som GEUS og NIRAS har bidraget til.

Det samlede vandforbrug i 2021 for vandværker, landbrug og erhverv var 750 millioner kubikmeter. Der er således overskud på vandbalancen, hvis man gør det op med ét tal for hele landet. Men det ene tal, dækker over store regionale forskelle.

Indvinder for meget vand

Selv om der på nationalt plan er vand nok i undergrunden, vurderes grundvandsressourcen på Sjælland at være overudnyttet. GEUS har således beregnet, at der oppumpes cirka 50 procent mere grundvand, end den bæredygtige ressource er opgjort til på Sjælland.

Derfor vil Miljøstyrelsen i den kommende tid tage initiativ til at etablere vandsamarbejder mellem relevante kommuner og vandforsyninger. Målet er at vurdere og administrere grundvandsressourcen bæredygtigt på tværs af kommunegrænser.

Stigende behov for markvanding

I Jylland og på Fyn er grundvandet generelt ikke er udfordret på samme skala, som på Sjælland. Men særligt i Jylland forventes et stadigt stigende behov for markvanding, som på sigt også kan medføre overudnyttelse af det jyske grundvand.

Landbrug og gartnerier vil sandsynligvis komme til at stå for den største stigning i vandforbrug i fremtiden.

Behovet for vanding i landbruget har været stigende de sidste 20 år, og behovet vil formentlig blive større i takt med længere tørkeperioder som følge af klimaforandringer. I 2021 havde landbrugssektoren et vandforbrug på 224 mio. kubikmeter.

/ege

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle