Nyt forsøg: Kulturminister vil kortlægge beskyttede sten- og jorddiger

Beskyttede sten- og jorddiger er ikke retvisende registreret - det vil Kulturministeriet råde bod på. L&F inddrages i arbejdet.

Kulturminister Joy Mogensen har sat Kulturministeriet til at udarbejde et forbedret kortgrundlag over sten- og jorddiger i Danmark for at få overblik over, hvilke diger, der er beskyttede og samtidig give lodsejere klarhed over, hvilke diger, der er beskyttede.

Det skriver Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

"Danmark har i mange år været i en situation, hvor mange sten- og jorddiger ikke er retvisende registeret. Derfor sætter jeg nu gang i et arbejde med at lave et forbedret kortgrundlag", siger ministeren.

"Det vil skabe et bedre grundlag for, at vi kan passe på vores sten- og jorddiger. Og samtidig får lodsejere større klarhed over, om der er et beskyttet dige på deres grund."

L&F: Ikke alt har værdi

Der vil blive nedsat en referencegruppe bestående af Miljøministeriet og KL samt Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening.

 Referencegruppen skal komme med input til det videre arbejde med at lave et forbedret kortgrundlag over de beskyttede sten- og jorddiger. 

I Landbrug & Fødevarer hilser viceformand Lone Andersen Kulturministerens initiativ velkomment - det har L&F længe efterlyst.

Hun understreger dog samtidig, at for L&F er det vigtigt, at kortlægningen af beskyttede diger forholder sig til, at de diger, der beskyttes, har en reel beskyttelsesværdig værdi.

"Kortlægningen af digerne er en vigtig del af en fremtidig regulering på område, men Landbrug & Fødevarer vil fortsat pege på behovet for, at der ses både på myndighedernes ansvarsfordeling og på den meget restriktive administrationspraksis, der er på området", siger Lone Andersen.

Hun mener også, der skal tages hensyn til, at en del uafsluttede 'digesager' er meget gamle - op til 20 år.

Teknisk løsning

Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet skal nu i samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet finde en teknisk løsning til at registrere beskyttede sten- og jorddiger med udgangspunkt i eksisterende offentlige data. 

Projektet forventes afsluttet i starten af 2021. På baggrund af pilotprojektet vil der blive taget stilling til, hvordan en landsdækkende kortlægning kan udformes. 

Ikke første forsøg

Det er langt fra første gang, der gøres forsøg med at kortlægge de beskyttede sten- og jorddiger.

I 2017 forsøgte daværende kulturminister Mette Bock (LA) at lægge opgaven med at få kortlagt de beskyttede diger ud til kommunerne, så udpegningen kunne ske "én gang for alle til glæde for jordejerne og for resten af landets befolkning".. Hun oprettede en pulje på 15 mio. kroner, som kommunerne kunne søge midler fra.

Guleroden var dog langt fra stor nok til at anspore kommunerne. Kun ganske enkelte valgte at søge fra puljen. Formentlig i erkendelse af, at opgaven - hvor der var lagt op til konkret besigtigelse af digerne - var stor og næppe fuldt finansieret med puljemidlerne. 

Den nye kortlægning er i følge Kulturministeriets pressemeddelelse af en mere teknisk karakter.

Faktaboks

  • Der er i Danmark i dag ca. 34.000 km sten- og jorddiger. 
  • Sten- og jorddigerne fortæller historien om Danmarks inddeling i sogne, landsby- og herregårdsejerlav, om driften i marken, og om beskatnings- og ejerforhold gennem 2000 år.
  • Digerne er desuden vigtige levesteder og spredningsveje for planter og dyr.
  • En forbedret registrering af de beskyttede diger vil i følge Kulturministeriet vil give myndighederne "et bedre grundlag for administration af museumslovens bestemmelser, samt give lodsejerne en bedre viden om, hvilke beskyttede diger, der er på deres jord". 

Kilde: Kulturministeriet 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle