Onkel og nevø går sammen: Investerer over 30 mio. kr. i familiebedriften

Udvalgt til weekend: Et nyt staldanlæg var forudsætningen for generationsskiftet hos familien Jespersen. For at skabe de mest enkle og rationelle rammer valgte de at bygge helt fra bunden på bar mark.

For et års tid siden førte en grusvej op til en ældre ejendom med stuehus og svinestalde. I dag er gruset skiftet ud med behagelig asfalt og de udtjente driftsbygninger er erstattet med godt én hektar kvægstalde plus siloer til ensilage og tanke til gylle.

Det omfattende staldanlæg fremtidssikrer familien Jespersens tilværelse som landmænd, og samtidig var det en forudsætning for et generationsskifte, hvor 27-årige Martin Jespersen overtog sin fars ejerandel, så han i dag ejer bedriften med sin onkel Ole Jespersen.

"Vi stod overfor det klassiske landmandsvalg: Enten nedslide et ældre produktionsapparat eller bygge nyt og udvide. Vi kunne bedst se os selv i det sidste", sammenfatter Ole Jespersen konklusionen, som førte til byggestart i begyndelsen af januar 2019.

I/S er stadig oplagt

Fundamentet til samarbejdet mellem onkel og nevø lagde Martin Jespersen under sin agrarøkonomuddannelse, hvor han undersøgte ejerformer og beregnede økonomien i forskellige fremtidsscenarier for bedriften nord for Juelsminde.

Efter grundige overvejelser valgte parret, at deres fælles landbrugsfremtid hviler på en I/S-konstruktion. Nøjagtig på samme måde, som Ole Jespersen indtil da havde et I/S med Martins far Peter Jespersen.

"Sådan havde vi ejet landbrug i 23 år uden at kigge på kontrakten, og vi er stadig trygge ved konstruktionen", fortæller Ole Jespersen.

Formelt har generationsskiftet og byggeriet været i proces i tre år. Reelt set startede snakken hjemme ved køkkenbordet noget tidligere, bemærker Martin Jespersen.

De har ikke defineret ansvarsområder og egentlige roller, men i det daglige er Martin tovholder på staldene og besætningen, mens Ole Jespersen især tager sig af det administrative. Markbruget med i alt 500 hektar er Peter Jespersen tovholder for.

"Vi kender hinanden godt og har de samme værdier. Det er nok også en fordel, at vi har lidt forskellige interesser, så vi trygt kan overlade til hinanden at tage de nødvendige beslutninger, uden at vi behøver at diskutere alting", mener Ole Jespersen.

Billigst mulig mælk

Prisen for byggeriet til 600 køer, småkalve, højdrægtige kvier samt gylletanke og siloer til ensilage ligger tæt på 29 mio. kr. Hertil kommer omkostninger til indkøb af supplerende dyr, maskiner samt en naboejendom, som det viste sig muligt at erhverve undervejs.

Byggeriet er finansieret med realkredit, bank og lån fra Vækstfonden.

Ved at bygge på bar mark har parterne kunne designe et rationelt staldanlæg uden at skulle tage hensyn til eksisterende bygninger.

"Vi har lagt produktionen an på at skulle producere en masse mælk billigst muligt. Vi kan godt lave mælk til eksempelvis et hjerte i hjerteordningen, men vi har fraskrevet os muligheden for at lave eksempelvis græsmælk eller økologisk mælk", fortæller Martin Jespersen.

Holder budgetterne, som udarbejdet med forsigtighed, kan mælken produceres til 2,2-2,3 kr. pr. kg alt efter om man ser på konsoliderings- eller likviditetsnulpunkt.

"Vi lå med en fornuftig ydelse i den gamle stald, så vi har budgetteret med et ydelsesfald i år ét. Vores ambition er dog, at det ikke sker, men i budgetsammenhæng er det godt med lidt forsigtighed", mener Ole Jespersen og henviser til, at den eksisterende besætning er blevet sammenlagt med to indkøbte besætninger.

"Det er faktisk gået over al forventning, og vi fik næsten stalden fyldt på en måned. Det giver en del ekstra arbejde, men også en masse mælk at rammerne er udnyttet fra start", siger Martin Jespersen tilfreds.

Faktaboks

Anden runde med I/S-konstruktion:

Familien Jespersen stiftede bekendtskab med I/S-konstruktionen allerede i 1996. Nu kører de på kontrakt nr. 2.

  • 1996 Første I/S-aftale oprettes: Ole og Peter Jespersen opretter I/S på ejendommen mellem Glud og Juelsminde. De bygger samtidig en ny kostald til knap 150 køer med to malkerobotter.
  • 2017 Tanker om generationsskifte 
konkretiseres: I forbindelse med sin agrarøkonomuddannelse arbejder Martin Jespersen med mulighederne i generationsskifte og udvidelse af bedriften, så den kan fremtidssikres som base for to generationer. Efter endt agrarøkonomuddannelse arbejder Martin Jespersen som driftsleder på et større kvægbrug for at opnå erfaring med ledelse.
  • 2018 Byggestøtte skubber til beslutningen: Muligheden for at søge støtte til byggeri under Moderniseringsstøtteordningen sætter gang i de afgørende beslutninger hos familien Jespersen. Byggeprojektet betinges dog af, at det kan bære igennem uden støtte, hvis det viser sig ikke at være muligt at opnå støtte. Der opnås dog støtte til kostalden.
  • Januar 2019 Første spadestik: Nogle ældre svinestalde væltes på en ejendom, som brødrende Jespersen har tilkøbt for ti år siden. Det er her, den mest optimale placering af et stort kvæganlæg er. Store terrænforskelle medfører dog behov for flytning af enorme mængder jord.
  • 27. november 2019 Staldene tages i brug: De første køer rykker ind i de nye omgivelser. Foruden egen besætning er der indkøbt to besætninger samt supplerende kælvekvier fra lokal landmand. I løbet af december fødes flere end 90 kalve. Kort før ibrugtagning starter fire nye ansatte.

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle