Undersøgelse: Søer over 4. læg fravænner flest grise ved 13-15 mm rygspæk
DanVet har undersøgt data fra 1.017 faringer fordelt med henholdsvis 442 og 572 faringer fra to besætninger.

Af Hanne Bak, dyrlæge, DanVet

Det er essentielt for soholderens staldudnyttelse og økonomi, at hver so fravænner så mange grise som muligt.

Soens evne til at fravænne mange grise afhænger selvsagt af mange faktorer. For at skabe mulighed for relativt ukomplicerede tiltag i besætningerne, har DanVet i denne analyse undersøgt sammenhængen mellem antal fravænnede grise og fire simple faktorer:

  • Antal grise, soen er lagt ud med
  • Dage fra faring til fravænning
  • Kuld nummer
  • Soens huld ved faring

Efterfølgende er der lavet en dybere analyse af huldet ved faring for at afklare præcis hvilket huld, der giver flest fravænnede

Til undersøgelsen er anvendt data fra 1.017 faringer, fordelt med henholdsvis  442 og 572 faringer fra to besætninger.

Der er regnet på antal fravænnede grise ved den første registrerede fravænning efter faring, det vil sige enten de grise, soen blev lagt ud med fra starten eller de grise, hun har fået i løbet af den første uge, hvis hun har været anvendt som 1. amme (fravænning 14-30 dage efter faring). Gyltefaringer er ikke inkluderet.

Undersøgelsen viser, at alle fire faktorer har indflydelse på, hvor mange grise hver so fravænner, men også at der er mange andre faktorer, der har indflydelse.

De nævnte fire faktorer har således samlet en relativ lille indflydelse, idet de kun kunne forklare i alt 16 procent af variationen mellem søerne, se figur 1.

Antal grise, soen blev lagt ud med, havde mest indflydelse, mens soens huld betød mindst i det samlede billede, selvom der var statistisk sikker sammenhæng mellem huld og antal fravænnede.

Figur 1. Forklaringsgrad for de fire analyserede parametre

Forklaringsgraden er lav, og man kan derfor kun i ringe grad (16,3 pct.) forudsige antal fravænnede ved at se på antal grise, soen er lagt ud med, antal dage fra faring til fravænning, kuld nummer og soens huld ved faring. `Lagt ud med` bidrager mest til forudsigelsen.(ca. 12 pct.)

Søer over 4. læg med 13-15 mm rygspæk fravænner flest

Hvilket huld giver så højest antal fravænnede?

Undersøgelsen viser, at søer med 13-15 mm rygspæk fravænner flest grise. Fordi huldets indflydelse på antal fravænnede grise ikke var tydelig efter den samlede analyse, blev der lavet en specifik analyse af huldets betydning.

Unge og ældre søer blev analyseret separat, fordi der ved den samlede analyse kunne ses en sammenhæng mellem soens alder og huld.

Ved analyse med søerne samlet i rygspækintervaller afslørede analysen en statistisk sikker sammenhæng mellem antal fravænnede grise og rygspæktykkelsen for de ældre søer (mindst 5. kuld), men ikke for de yngre, se figur 2.

Figur 2. Søer over 4. læg, gn.snit og spredning for antal fravænnede relateret til rygspæktykkelse ved faring 

Der er overordnet statistisk sikker sammenhæng mellem hvilket rygspækinterval soen ligger i ved faring, og hvor mange grise, hun fravænner.

Ældre søer og rygspæk

Det højeste gennemsnitlige antal fravænnede grise blev fundet hos søer med en rygspæktykkelse på 13-15 mm ved faring.

For ældre søer fravænnede disse søer statistisk sikkert flere grise end søer med mere rygspæk (16 mm og derover).

Figur 3. Fordeling af antal fravænnede for ældre søer

Grønne kolonner viser søer med 13-15 mm rygspæk og røde kolonner viser søer med mere end 15 mm rygspæk ved faring. Forskellen mellem de to grupper er statistisk sikker (508 ældre søer)

Flere parametre har indflydelse

Konklusionen er, at der er som ventet er flere parametre, der har indflydelse på hvor mange grise, søerne fravænner.

Trods det komplicerede årsagsforhold kan man (for søer over 4. kuld) forvente en sikker øgning af antal fravænnede ved at skrue på en enkelt parameter: Rygspæktykkelse ved faring.

Faktaboks

Resultater fra analyse af huldets betydning for antal fravænnede

•Det højeste antal fravænnede grise ses ved et huld på 13-15 mm ved faring

•For unge søer er der ikke statistisk sikker sammenhæng melelm huld og antal fravænnede

•For ældre søer (5. kuld eller mere) er der statistisk sikker sammenhæng mellem huld og fravænnede

•Ældre søer med 13-15 mm rygspæk ved faring fravænner statistisk sikkert flere grise end søer med mere end 15 mm

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle