Tørken ødelægger ikke DLRs regnskab

2018-tørken har hverken påvirket landmændenes betalingsevne eller låneinstituttets nedskrivninger

DLR opnåede i 2018 et overskud før skat på 905 mio. kr. og efter skat på 707 mio. kr. Resultatet før skat er 221 mio. kr. lavere end i 2017, men i DLR er man tilfreds:

"DLRs resultat for 2018 på 905 mio. kr. før skat er tilfredsstillende og lidt bedre end forventet. Resultatet er påvirket af en positiv udvikling i udlånsporteføljen, der har resulteret i stigende bidrags- og gebyrindtægter, selv om den gennemsnitlige bidragssats er uændret", udtaler adm. direktør Jens Kr. A. Møller i forbindelse med offentliggørelsen.

"Der har i 2018 været stor fokus på effekten af sommerens tørke på landbrugets økonomiske situation. DLR har indtil videre ikke kunnet registrere nogen nævneværdig påvirkning af landbrugskundernes betalingsevne som følge af tørken, ligesom DLRs niveau for nedskrivninger i 2018 kun i begrænset omfang er påvirket heraf", siger Jens Kr. A. Møller.

Henlagt til reserver

Resultatet efter skat er henlagt til reserverne. Derudover blev DLRs kapitalgrundlag påvirket af køb af DLR-aktier for 167 mio. kr. til egenbeholdningen. Udviklingen i DLRs indtjenings- og kapitalforhold har betydet, at DLRs kapitalprocent steg til 16,9 pct. ultimo 2018. Bidragsindtægterne udgjorde 1.559 mio. kr., hvilket er en stigning på 51 mio. kr. i forhold til 2017. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender (driftsvirkningen) udgjorde en udgift på 24 mio. kr. i 2018, mod en indtægt på 94 mio. kr. i 2017. Resultat før skat udgjorde 905 mio. kr.

DLR Kredit A/S1 er et dansk realkreditinstitut primært ejet af 56 lokale og landsdækkende pengeinstitutter, der samarbejder med DLR. DLR yder lån mod pant i fast ejendom i Danmark til finansiering af landbrugsejendomme - herunder boliglandbrug - samt til andre erhvervsejendomme og andels- boliger. I 2018 havde DLR et nettoudlån på 5,6 mia. kr., og ved udgangen af 2018 var DLRs låneportefølje opgjort til nominel værdi øget til 147 mia. kr. Porteføljen fordeler sig med knap to tredjedele til landbrug samt boliglandbrug og ejerboliger og godt en tredjedel til erhverv og private andelsboliger.

DLRs nettoudlån opgjort til dagsværdi udgjorde 5,6 mia. kr.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle