Vandløb: Oprør mod mangelfuld dataindsamling

Af Peter Rosendal, landmand, Knudsbølvej 31, 6064 Jordrup

Det fremgår af en meddelelse i min e-Boks, at Miljøstyrelsen kommer på besøg for at undersøge naturen på min ejendom og vandløbet ”Knudsbøl Skov”. Der skal undersøges for smådyr, men man udelader alle andre væsentlige parametre i henhold til observationslisten i henholdsvis Habitatdirektivet og Vandrammedirektivet. Lodsejere landet over har gentagne gange indsendt høringssvar vedrørende tilstanden i egne vandløb. Men det datagrundlag, der er tilvejebragt, fordrejes tydeligvis, og oplysninger udelades. Manipulationerne i forbindelse med især det seneste vandrådsarbejde er udtalte. Derved udpeges vandløb uden tilstrækkeligt datagrundlag.

Der undersøges sjældent for alle de kemiske stoffer, som menneskelig aktivitet afstedkommer – medicinrester, zink, kobber osv. – og det er altså ikke nok at påstå, at man har lavet én undersøgelse på smådyr, og derfor bør det pågældende vandløb komme med i vandplanerne. Jeg har personligt meddelt Miljø- og Fødevareministeriet, at jeg efterlyser en tidsplan for, hvornår der undersøges for alle de andre parametre – og at dette gælder for alle de steder, hvor der kun er undersøgt for smådyr i Kolding Å-systemet, og som indgår i afvanding fra mine marker til havet. Inden der foreligger en sådan plan, der lever op til formålet for Novana-programmet, vil det ikke være formålstjenligt kun at se på smådyr. Faktisk vil jeg først medvirke frivilligt til, at der foretages undersøgelser på min ejendom, når der undersøges for alle relevante stoffer.

Det er min plan, når Miljøstyrelsen kommer sammen med politiet, at fotografere besøget og lave en video, hvor mine ”gæster” forklarer, med hvilken paragraf de vil tvinge sig adgang. Jeg får derved et bevis for at have forlangt, at myndighederne udarbejder den krævede undersøgelse. Jeg vil opfordre alle lodsejere, som har indsendt høringssvar på udpegningen af deres vandløb, til at gøre det samme. Der bør være ét klart krav: Undersøg vandløbet korrekt (Vandrammedirektivet), og så skal vi nok samarbejde. Ellers begynder vi at indsamle beviser selv, som vi i fællesskab kan benytte. Sammen står vi stærkest. Derfor:

1. Send en mail til ministeriets departement, hvor I forklarer, at der ikke må undersøges, før der forelægger en samlet plan for alle parametre i Vandrammedirektivet og Habitatdirektivet.

2. Vent, til Miljøstyrelsen kommer sammen med politiet, og optag på video, hvordan besøget foregår.

3. Få fat i nogle journalister, som kan formidle historien. Men hav hele tiden fokus på, at der ikke indsamles de data, som er beskrevet i Vandrammedirektivet og Habitatdirektivet.

4. Når vi har beviser nok, går vi samlet til ministeren for at få rettet op på mange års misvisning af datagrundlaget for vandplaner i Danmark.

Husk: Der står i Landbrugspakken, at vi skal have målrettet regulering. Så må ministeren og ministeriet jo levere korrekt måling som lovet.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle